De Stelp zorgt voor unicum in gemeentehuis

BALLUM – Een groep mensen die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen rond de nieuwbouw van De Stelp en de plannen van de gemeente om het zorgcentrum te verplaatsen van middenin naar buiten het dorp Hollum, zorgde voor een unicum in de geschiedenis van gemeente Ameland. Nog nooit sprak een grote groep burgers de raadsleden en schaduwfractieleden van de gemeenteraad toe tijdens een inloopavond van de raadsfracties. Die inloopavond, die eens in de maand op woensdag plaatsvindt, is voor burgers om onderwerpen aan te kaarten bij de afzonderlijke raadsfracties. Zij praten dan in kamertjes van het gemeentehuis; elke fractie ontvangt apart van de andere. De groep verontruste burgers die De Stelp het liefst op De Stelp wil laten, het stuk land dat de naam aan de zorgvoorziening gaf, kwam met z’n veertigen en wilde hun punt graag met alle raadsfracties bespreken. Dat werd geregeld.

De hele groep mocht plaatsnemen in de raadszaal en hun vragen voorleggen aan de bestuurders. Ieuwe de Vries (VVD), Dirk Kooiker (VVD), Chris Brouwer (A’82), Jan Botte Wijnberg (ABA), Han van Heerde (A’82), Marieke van Schaijk (CDA), Alice de Jong (CDA), Jeroen de Jong (CDA), Siard Bonthuis (A1), Irma Marinus (PvdA), Tonnie Overdiep (PvdA), William de Jong (A1), Andries Metz (A1), Esther Oud (A10 en Dirk Metz (A1) luisterden naar een langer reeks vragen en opmerkingen. Piet IJnsen (ABA) trad op als voorzitter. “Zo’n grote groep hebben we nog nooit gehad,” begon hij de avond. IJnsen legde meteen even de spelregels uit. Het is niet gebruikelijk dat er tijdens een inloopavond gediscussieerd wordt, de raadsleden en schaduwfractieleden nemen de informatie in ontvangst, buigen zich er over, geven de vragen door aan de burgemeester en wethouders en daarna komt er een reactie terug bij de groep. Eveline Stuffers, contactpersoon namens ‘De Stelp op De Stelp’ nam als eerste het woord namens de groep.

Een hele serie vragen was voorbereid, die Stuffers en andere leden van ‘De Stelp op de Stelp’ stuk voor stuk voorlazen, om uiteindelijk de gemeente te vragen het plan te heroverwegen.

 • Op 28 mei 2018 heeft de Raad, unaniem, besloten dat het terrein rond Ons Hol de meest geschikte plek is om een nieuw zorgcentrum op te bouwen. Hoe kan het dat in het duale stelsel de Raad unaniem zo’n besluit neemt zonder dat alle in het geding zijnde belangen bekend zijn en konden worden meegewogen zoals bedoeld in de Wro, waarin een goede ruimtelijke ordening uitgangspunt moet zijn?
 • Een groep huidige en toekomstige bewoners wil per se niet verhuizen naar de rand van het dorp. Men hecht, om begrijpelijke redenen, aan de sociale contacten in het dorp zelf. Zo’n 50 jaar geleden, toen De Stelp werd gebouwd, is bewust gekozen voor een plek in het dorp: ‘een dorp in het dorp’. Is die visie nu niet meer valide, waarom wordt dat los gelaten?
 • De gemeente weet al maanden dat de aansluiting met het dorp een groot struikelblok is. De afstand van de nieuwe locatie naar de Coop is drie keer zo lang als vanaf de huidige locatie. Voor ouderen met een rollater is het een forse afstand. Gaat de reddingboot er in het vervolg langs, etcetera. Hoe denkt u die bezwaren te kunnen wegnemen?
 • Bent u zich ervan bewust dat de Raad met de keuze voor deze locatie, ook voor een ‘visie’ heeft gekozen? De beoogde ‘kruisbestuiving’ tussen de ouderenzorg en alle reeds op die locatie gevestigde disciplines zou een win-win situatie voor alle partijen opleveren. Mogelijk is dat zo, hoewel veel bewoners nu al te kennen hebben gegeven geen belangstelling te hebben voor de ‘voordelen’ die de nieuwe locatie hun mogelijk gaat brengen. Probleem is hoe dan ook dat bewoners en andere betrokkenen van De Stelp niet zijn geïnformeerd en hen is al helemaal niets gevraagd. Het is ‘voor en over u’ en niet ‘met u’. Waarom zijn de bewoners, voorafgaand aan de besluitvorming in de Raad, niet geïnformeerd en geraadpleegd?
 • Afgelopen week nog was in een ingezonden stuk op Persbureau Ameland te lezen hoe jammer het was dat er maar zo weinig toehoorders waren bij de besprekingen over De Nieuwe Stelp. De Raad heeft echter pas voor het eerst over deze nieuwe locatie gesproken in een besloten informatiebijeenkomstop 23 april jl. en aansluitend heeft men direct de volgende raadsvergadering op 28 mei jl. het besluit genomen. Meent de schrijver nu echt dat betrokken ouderen maar naar het gemeentehuis hadden moeten komen?
 • Zijn de zorgpartners, en dan met name Kwadrant, betrokken geweest bij het tot stand komen van deze nieuwe visie? Zou het zo kunnen zijn dat de KwadrantGroep zich nu afvraagt waarom zij moeten investeren in een veel breder project dan oorspronkelijk de opzet was? Met andere woorden, dat Kwadrant nu het idee heeft te moeten investeren in voetbalvelden in plaats van in zorg?
 • Er zijn zo nu en dan geluiden te horen dat de gemeente eventueel van Kwadrant ‘af zou willen’. Als de gemeente er niet van overtuigd is dat Kwadrant een betrouwbare zorgpartner is, waarom wil men dan wel een contract voor 20 jaar met deze zorgaanbieder afsluiten?
 • Waarom is het eerdere raadsbesluit, waarin besloten is De Nieuwe Stelp op de huidige locatie te ontwikkelen, niet goed uitgewerkt en is niet grondig onderzocht of het huidige gebouw aangepast kan worden aan de eisen van deze tijd, al dan niet met vervangende of aanvullende nieuwbouw? Met een slimme fasering en een passende bouwmethodiek kunnen bewoners er ook tijdens de bouw blijven wonen en kan optimaal gebruik gemaakt worden van bestaande waarden.
 • De planontwikkeling voor het zorgcentrum wordt gebaseerd op een oppervlakkig idee over Kleinschalig Wonen. Als u ‘KSW’ googled, komt u vele varianten van dit begrip tegen. Tot op heden is het hier niet voorbij het niveau van ‘koken, samen afwassen en was opvouwen’ gekomen. Er is geen sprake van een dergelijke uitgewerkte visie voor de ouderenzorg op Ameland. Voordat zo’n visie op KSW geïmplementeerd kan worden, dient het, in het kader van de Wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden, te worden voorgelegd aan de cliëntenraad, waarna het kan worden vastgesteld en geïmplementeerd. Dat is nooit gebeurd, zover is het helemaal niet. Deelt u de zorg van de cliëntenraad dat de planontwikkeling wordt gebaseerd op een naar onze mening nog niet bestaande visie op KSW?
 • Is er überhaupt onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van KSW op Ameland ? Het is bekend dat deze woonvorm niet voor iedereen geschikt is.
 • De KwadrantGroep krijgt straks te maken met 24 woningen ‘zware zorg’ en 3 eerstelijns verblijfsunits. Afgelopen week is in een bijeenkomst van zorgmedewerkers met ICS geopperd dat 24 wellicht wat veel en 3 veel te weinig is. Zijn deze aantallen wel gebaseerd op demografische gegevens?
 • Wordt de nieuwbouw een Wlz-instelling of krijgen alle bewoners te maken met ‘scheiden van wonen en zorg’?
 • Heeft u enig idee of de beoogde uitvoeringsorganisatie er daadwerkelijk gaat komen?
 • Er is hoe dan ook geen onderbouwd en vastgesteld Programma van Eisen, terwijl de aanbestedingsprocedure voor een architect en een ontwerpteam al loopt. Waarom is er gekozen voor deze volgorde?
 • Het toekomstige architectenteam wordt in deze aanbesteding uitgenodigd om te komen met een sfeerimpressie, gebaseerd op een door belanghebbende niet onderschreven visie.
 • De Nieuwe Stelp staat geprojecteerd tussen twee zendmasten in, terwijl het advies is om binnen een straal van 400 meter van een mast geen woningen te bouwen. Van de sport en kinderopvang wordt gezegd dat die er maar enekele uren per week zijn, maar de bewoners van de ouderenvoorziening zouden permanent in de straling van de masten zitten.
 • Vanwaar de haast in dit proces, dat is voorbereid onder een voor- vorig college, in een tijd dat het college op halve kracht draaide wegens afwezigheid van de burgemeester. Rapporten kwamen naar buiten in een periode rond gemeenteraadsverkiezingen. De wethouder die het voorstel waar eind mei over besloten werd, heeft gemaakt was nieuw en net wethouder, vijf raadsleden die besloten over deze belangrijke kwestie zaten net in de raad, de tweede wethouder was waarnemer voor een andere wethouder die weken later pas aantrad. Waarom zo’n haast en waarom zo’n belangrijk onderwerp als de ouderzorg en de ouderenvoorziening in deze bestuurlijk rommelige tijd op de agenda gezet?

Stuffers verwoordde tot slot wat de groep, die actiegroep wordt genoemd, wil. Dat is hetzelfde als het gemeentebestuur: een goede voorziening voor ouderen en hulpbehoevenden op Ameland.

 • Wij vragen de Raad het eerdere besluit te heroverwegen. Zoals de heer de Boer schreef in zijn ingezonden stuk op Persbureau Ameland: ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’.
 • Wij vragen de Raad om tenminste medewerking te verlenen aan een verdere uitwerking van plannen voor de huidige locatie, zodat er een reële vergelijking kan worden gemaakt.
 • Wij vragen de gemeente om bij de verdere planontwikkeling de ouderenzorg centraal te stellen. Er zijn nu zoveel belanghebbenden betrokken, dat dit een randverschijnsel lijkt te worden.
 • Wij vragen de gemeente om met onderbouwde visies te komen en die direct aan belanghebbenden voor te leggen. Momenteel wordt iedereen die maar belangstelling heeft betrokken in de ene brainstormsessie na de andere, waardoor het lijkt alsof er een open planproces gaande is.

Waarom komt de groep nu pas met zijn bezwaren en niet direct na 28 mei, wilde Tonnie Overdiep weten.

Vóór die besluitvorming heeft de gemeente verzuimd de eilanders te informeren.

Het bleek dat pas op de informatieavond van 21 augustus 2018 het kwartje viel dat er niet meer over De Stelp op de Stelp te praten viel. Op die avond was discussie beloofd, maar die kwam er niet. Het was nota bene Harlinger Jan Tuininga die een paar dagen later een ingezonden brief liet publiceren en waarin hij sprak over een actiecomité dat in Harlingen resultaat had geboekt. Daarop volgde de ingezonden brief van Wim de Boer (Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald) en de oproep van Riek Ridder om het er niet bij te laten zitten. Er vormde zich een groep die nu 'De Stelp op De Stelp' genoemd wordt en die een paar keer bijeen kwam. Het bezoek aan de inloopavond in Ballum is een volgende stap van deze groep, met de bedoeling de voortdenderende trein van de gemeente af te remmen en tot staan te brengen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *