Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers “Dictaat!”

BALLUM – Ameland heeft zich de afgelopen maanden gestort op een nieuwe gedragscode. Gedragscodes voor politieke ambtsdragers zijn voor gemeenten verplicht op grond van de Gemeentewet. De gemeenteraad moet deze voor zowel de eigen raadsleden als voor de bestuurders vaststellen. De nieuwe gedragscode stond maandagavond op de agenda van de raadscommissievergadering, maar hij is terugverwezen naar de tekentafel. Raadsleden waren niet betrokken bij de samenstelling. De gedragscode is ambtelijk voorbereid door een externe juriste. Het concept is doorgenomen met toenmalig secretaris Jan Wibier, griffier Jacqueline Metz en burgemeester Albert de Hoop.

“Moet dat nu zo?” vraagt raadslid Piet IJnsen van Algemeen Belang Ameland zich hardop af. “Nu ligt er een dictaat en is het slikken of stikken.” IJnsen noemt het voorbeeld van buureiland Terschelling waar de gedragscode met inspraak van de raadsleden tot stand kwam. Die inspraak ziet hij ook graag op Ameland. De paragrafen over Meningsuiting en Onderlinge verhoudingen wil het raadslid graag aanpassen. Die gaan over de persoonlijke integriteit van leden van college, raad en ambtelijke organisatie, die niet ongefundeerd of zonder aanleiding ter discussie gesteld mag worden en over een omgang tussen politieke ambtsdragers die open en betrouwbaar moet zijn. IJnsen wil daar nog wel even overheen plassen.

Irma Marinus, raadslid van PvdA, steunt haar collega. “We moeten er met elkaar nog even naar kijken, zodat het iets is waar we ons allemaal in kunnen vinden.” Ook André Tuil van de VVD ziet graag een stukje uit het stuk aangepast. “Een politiek ambtsdrager draagt er zorg voor dat de toonzetting van beweringen niet geschiedt in persoonlijk grievende bewoordingen,” kan er wat hem betreft wel uit. Mensen moeten zich niet zo snel persoonlijk aangesproken voelen, meent de VVD-er.

Burgemeester Albert de Hoop schrikt van de opmerkingen van de raadsleden. “In de raad waren fatsoensnormen niet altijd duidelijk. Dan schrik ik dat IJnsen dit een dictaat vindt.” Deze passages zijn niet uit de duim gezogen, verdedigt de burgemeester de samenstellers van de gedragscode zo die ter tafel ligt. De burgemeester haalt het stuk van de agenda om het te bewerken. “Ik wil niet de burgemeester zijn van een gemeente waar de integriteitcode met een krappe meerderheid wordt aangenomen.” De gedragscode moet dit jaar door de raad worden goedgekeurd. De aangepaste versie komt in een openbare raadscommissievergadering terug.

Integer handelen of juist niet integer handelen is een aantal keren in het bestuur van Ameland aan de orde geweest. Onlangs nog in januari werd het begrip integriteit genoemd in de kwestie Wibier/ De Hoop.

In 2013 overleefde Piet IJnsen (ABA) een integriteitskestie na een BING-onderzoek. Hij raakte de functies van plaatsvervangend voorzitter van de raad, het presidium en voorzitter van de werkgeverscommissie van de griffie kwijt en er werd hem in 2014 na de gemeenteraaadsverkiezingen, bij de herverdeling van functies geen enkele nevenfunctie gegund. Jan Wijnberg (ABA) maakte zich boos om de kwestie en daar reageerde Albert van Barneveld van de VVD weer op.

In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, 2014, deed de burgemeester aangifte van ronselen en was er gedonder om twee stemmen, waar Dirk Brouwer (A'82) bij betrokken was. Het was reden om geen actieve raadsleden meer op de stembureau's te laten zitten.

In dat jaar speelde er meer. De gemeenteraadsverkiezingen hebben hun eigen dossier waar nog wel enkele integriteitstukken in zijn te vinden.

Rondom de herbenoeming van burgemeester Albert de Hoop speelde van alles maar er kwam geen BING-onderzoek. Het werd wel een politiek drama genoemd. Bert Cordes (CDA) trad als raadslid terug omdat hij compromitterende informatie over Will Bakema (A'82) had doorgespeeld aan de onderzoekscommissie naar herbenoeming van burgemeester De Hoop.

In 2011 stapt Anneke Touwen-Belt (CDA) op wegens de monistische houding van de burgemeester. Zij schrijft over de frictie tussen college en raad.

In 2009 was er een akkefietje met een benoeming van een familielid van een wethouder.

lees hier meer over Gemeente Ameland 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *