Ingezonden – Naar een betrouwbare veerbotendienstregeling

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Jaap Bruin klimt in de pen vanwege de onbetrobare veerverbinding tussen Holwerd en Nes.

Naar een betrouwbare veerbotendienstregeling

Het wordt nu, anno 2018, toch echt de hoogste tijd dat er een voor iedereen betrouwbare dienstregeling komt en er een einde dient te komen aan de al meer dan 15-jaren durende vertragingen. Ondanks pogingen daartoe in de afgelopen jaren is dat nog steeds niet het geval.

Los van het feit dat met ingang van januari jongstleden de zogenoemde “Knip” is ingevoerd, blijven de veerboten varen met (behoorlijke) vertragingen. Zolang de reeds genoemde “Knip”, “gefabriceerd“ door de heer Marc Jager en een mijns inziens aantal “slagers die hun eigen vlees mochten keuren”, blijft gehandhaafd in de dienstregeling, zal er weinig veranderen en zullen de vertragingen van de veerboten blijven bestaan. Er is slechts één dienst waarvan je zeker bent dat de veerboot op tijd vertrekt. Dat is de ochtenddienst van half zeven vanaf Nes-Ameland, alhoewel in het begin van deze maand ook deze dienst niet is uitgevoerd op een zekere datum.

Iedereen die enige kennis van zaken heeft betreffende de dynamiek van de Waddenzee, wist op voorhand dat de "Knip" niet zou werken. En waarom niet? Alleen al om het simpele gegeven dat de Waddenzee een getijdengebied is met eb en vloed, en dat het getij iedere dag in de tijd opschuift.

Een betrouwbare dienstregeling is mijns inziens gezien de huidige omstandigheden niet een dienst van vijf kwartier maar een anderhalf uursdienst. Pas dan zullen de meeste veerboten op tijd kunnen vertrekken, behalve tijdens een harde wind uit het oosten gecombineerd met laagwater en springtij. Tijdens springtij is het verval in het getij immers groter dan bij doodtij. Mogelijk duurt de overtocht dan nog (veel) langer.

Een alternatief is om de “aanleginrichting Holwerd” zo’n vijf/ zes kilometer in westelijke richting te verplaatsen (ter hoogte van het dorp Ferwerd). Immers de huidige veerhaven Holwerd ligt nagenoeg tegen het wantij aan!

Een andere optie is om de haalbaarheid van een Eigen Amelander Vervoersonderneming te onderzoeken. Daar is nog enkele jaren de tijd voor!

De nu in gang gezette ”Sneldienst” zal geen soelaas bieden voor autobezitters. Er is namelijk slechts plaats voor 48 personen met notabene een toeslagtarief. (Vracht)auto’s en andere middelen van vervoer kunnen niet mee en moeten bij vertraging blijven wachten op de volgende reguliere gelegenheid om te worden overgezet. Wanneer de reguliere dienst "verstek" laat gaan, dan zou je toch niet hoeven bij te betalen voor een overtocht!? Te gek voor woorden!

Aan het vraagstuk over een betrouwbare dienstregeling is aandacht besteed in de raadscommissievergadering van maandag 5 februari jongstleden. Dit vanwege het feit dat er zowel begin januari jongstleden als in begin februari jongstleden enkele diensten uit de vaart zijn genomen. Tijdens deze vergadering is er een pleidooi gehouden om de vaargeul aan te merken als hoofdvaarwater.

Wanneer een vervoersbedrijf als WPD zo graag de aan hen gegunde concessie wil uitvoeren, dan dient deze er ook voor te zorgen dat de diensten worden uitgevoerd conform de dienstregeling.

Het inzetten van een tweede veerboot is daarbij niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Dan kan het niet zo zijn dat er maar één veerboot beschikbaar is, omdat de andere op de werf ligt. Dat is de omgekeerde wereld. Bij het toekennen van de concessie was de problematiek met betrekking tot de vertragingen reeds bekend.

In bovenstaande tekst zijn een aantal opties genoemd die kunnen leiden tot een meer betrouwbare dienstregeling. Daarnaast dient de overtocht natuurlijk ook betaalbaar te blijven.

Het pleidooi om de vaargeul aan te merken als hoofdvaarwater zal tot niets leiden. De veerbootsteiger Holwerd ligt immers tegen het wantij aan. Zolang deze steiger daar blijft gehandhaafd, zal er weinig veranderen. Al het baggeren ten spijt!

Jaap Anneszn. Bruin

Hollum

→ lees hier over het pleidooi dat de vaarweg een hoofdvaarweg moet worden en bekijk het filmpje

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *