Zandvlakten in Hollumerduinen

HOLLUM – Het is weer een af en aan rijden van dumpers en er staan weer graafmachines in de Hollumerduinen, net als anderhalf jaar geleden. Toen werd de oude boorlocatie bij paal 3 gesaneerd, nu zijn de drie dumpplekken van vervuild zand aan de beurt. Ze liggen iets ten westen van de oude boorlocatie, bij de duinovergang van het Tromppad. Momenteel is dat pad niet benaderbaar vanwege de afzettingen. De locaties zijn inmiddels afgegraven tot zandvlakten.

In maart 2019 startte Rijkswaterstaat (RWS) de voorbereidingen, eind oktober 2020 werden de afrasteringen in de duinen geplaatst en maandag 2 november 2020 startte het graafwerk. De grondsanering is een gezamenlijk project van het Rijksvastgoedbedrijf en RWS en zal twee tot drie maanden gaan duren. De duinen moeten voor 17 mei 2021 schoon worden opgeleverd, stelt de FUMO, de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing en zonder tegenvallers lijkt dat te lukken. De sanering van de oude boorlocatie, voorjaar 2019, was de verantwoordelijkheid van NAM. Omdat de verontreiniging van de stortlocaties dateert van vóór 1975 is er sprake van verjaring. Daarom is de sanering nu een rijks verantwoordelijkheid.

De verontreinigingen zijn in 1964 ontstaan door het storten van boorspoeling door de NAM, die bij paal 3 een boortoren had staan. Over boorspoeling schrijft de Waddenzeeschool: "Bij het boren naar olie of gas komen per boring honderden tonnen gemalen steen vrij. Men gebruikt een soort pap, de boorspoeling, om dit gruis naar boven te pompen. Deze spoeling dient ook als smeer- en koelmiddel voor de boorbeitel. Vroeger gebruikte men hiervoor meestal een oliehoudende vloeistof, waardoor het boorgruis ernstig verontreinigd raakte met olie. Tegenwoordig wordt waar mogelijk boorspoeling op waterbasis gebruikt. Deze bevat geen olie, maar nog wel chemicaliën. Het oliehoudende gruis werd tot 1993 geloosd in zee, waar het zorgde voor vervuiling van de zeebodem in een straal van 200 meter rond het platform."

In de verontreinigde grond zijn hoofdzakelijk minerale oliën en barium aangetroffen. Barium is in verschillende hoedanigheden een giftige stof. Wikipedia schrijft over Barium: "Alle in water en zuur oplosbare bariumverbindingen zijn zeer giftig omdat zij kunnen leiden tot het opzwellen van de hersenen en leveren schade aanrichten in de nieren en het hart. Grote hoeveelheden kunnen verlamming en zelfs dood tot gevolg hebben. Zuiver barium moet onder olie worden bewaard om te voorkomen dat het aan de lucht ontbrandt. Het verwerken van bariumerts kan aanleiding geven tot de stoflongachtige aandoening baritose."

In mindere mate werden chroom en andere vluchtige stoffen als benzeen aangetroffen. Benzeen kan kanker veroorzaken. De verontreiniging in de grond strekt zich uit tot meer dan 6 m diepte. Het vergiftigde bijna 60 jaar de Hollumerduinen. Het verontreinigd zand wordt ontgraven en naar het vasteland afgevoerd.

Door de afgravingen wordt er zand uit de duinen weggehaald. Om te voldoen aan de beschermingsnorm tegen hoogwater zal het ontstane tekort gelijk met Noordzeezand worden aangevuld. Hiervoor is al een extra zandvoorraad beschikbaar waarmee de buitenste duinen worden verstevigd.

De gesaneerde twee oostelijke stortlocaties worden ontwikkeld tot stuifkuilen dat in verbinding staat met het grondwater. Dat is goed voor de natuurontwikkeling. De derde locatie zal volledig worden aangevuld en opnieuw met helmgras worden beplant.

De stortlocaties liggen aan de rand van het waterwingebied van Vitens. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat van verspreiding van de verontreinigingen naar het grondwater, zee en strand geen sprake is. Het blijft beperkt tot de plaatselijke verontreiniging, zegt RWS.

De percelen waarop de verontreiniging is aangetroffen zijn eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (ministerie BZK) en Rijkswaterstaat (ministerie IenW). Rijkswaterstaat zorgt hier voor bescherming tegen hoogwater, het Rijksvastgoedbedrijf heeft veel ervaring met het laten uitvoeren van dergelijke saneringen.

Dossier Aardgaswinning op Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *