Wetterskip investeert in dijkverbetering en meer

Wetterskip Fryslân investeert in dijkverbetering, nieuwe gemalen en slibverwerking

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân wil in 2016 ruim €62 miljoen investeren in het waterbeheer in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Dit staat in de door het dagelijks bestuur gepresenteerde conceptbegroting 2016. Het gaat onder meer om investeringen in dijkverbetering, vervanging en renovatie van gemalen en hergebruik van slib dat vrijkomt bij de rioolwaterzuivering.

Bijna € 16 miljoen is bestemd voor projecten om overstromingen en wateroverlast tegen te gaan. Het geld gaat naar het verbeteren van de zee- en IJsselmeerdijken bij Ameland, Lemmer en een deel van de Waddenzeedijk langs de Friese kust en het plaatselijk vernieuwen van asfalt, slijtlagen en hekwerk. Ook investeert het waterschap in het verhogen en versterken van diverse oevers- en kaden. Belangrijke projecten zijn kadeverbetering bij de Tike en bij It Deel in Akkrum.

Een bedrag van ruim € 15 miljoen is bestemd voor investeringen in een goede aan- en afvoer van water en in het handhaven van de juiste waterpeilen voor landbouw en natuur. Het geld gaat onder meer naar de inrichting van het gebied de Dulf Mersken langs de A7, aanpassingen in het waterbeheer als gevolg van de aanleg van de Centrale As en nieuwe gemalen bij Slingerak, Nijega en de Westhornermolenpolder bij Grijpskerk. Een deel van het geld is bestemd voor maatregelen om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Met aanleg van onder meer 55 kilometer aan natuurvriendelijke oevers en tien vispassages werkt het waterschap aan verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Zo komen er natuurvriendelijke oevers langs de Opsterlandse Compagnonsvaart.

Waterzuivering

Om de afvalwaterzuivering op orde te houden wordt er € 10 miljoen geïnvesteerd in verbetering en modernisering van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). De renovatie van de rwzi Harlingen is één van de grootste projecten. Ook heeft het dagelijks bestuur € 20 miljoen in de begroting opgenomen voor investeringen in de slibverwerking.

Wetterskip Fryslân overweegt de bouw van een fabriek waarin energie en grondstoffen uit het slib worden teruggewonnen. Hiermee wordt bespaard op de afvoerkosten. In de loop van 2016 neemt het algemeen bestuur hierover een besluit.

Tarieven en bezuinigingen

De begroting voor 2016 telt € 129 miljoen aan inkomsten en uitgaven. Het dagelijks bestuur stelt voor het belastingtarief voor zuiveringsbeheer volgend jaar met 1,9 procent te laten stijgen om de kosten te dekken. Het belastingtarief voor watersysteembeheer gaat met 3,9 procent omhoog vanwege de vele noodzakelijke investeringen in het watersysteem.

Huishoudens met een koopwoning gaan hierdoor gemiddeld € 10,- per jaar meer aan waterschapslasten betalen, voor huishoudens met een huurwoning gaat het om iets minder dan € 6,- per jaar.

Om stijgingen van het belastingtarief te beperken voert het waterschap tegelijkertijd besparingen door. Sinds 2010 zijn de lasten structureel met € 17,1 miljoen verlaagd. Voor 2016 wil het dagelijks bestuur nog eens € 2 miljoen aan structurele besparingen doorvoeren.

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân bespreekt de conceptbegroting 2016 op maandag 30 november ineen commissievergadering. Dinsdag 15 december beslist het algemeen bestuur definitief over de begroting.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *