Wetterskip Fryslân: zorgen voor een financieel solide basis 

LEEUWARDEN – Door klimaatverandering nemen weersextremen toe. Voor Wetterskip Fryslân zijn droge voeten in natte perioden en voldoende water in tijden van droogte een steeds grotere, maar ook duurdere uitdaging. Om Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden, zijn grote investeringen in het waterbeheer nodig. Dat betekent dat de belastingopbrengst in 2020 gemiddeld met 9,6 procent stijgt. Dit blijkt uit de begroting 2020 die het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorlegt. 

Extra investeringen nodig 

Wetterskip Fryslân onderhoudt 200 kilometer aan dijken en regelt het waterpeil met 500 stuwen en 1000 poldergemalen. In 27 rioolwaterzuiveringen maakt zij het afvalwater schoon. Door klimaatverandering en landelijke ontwikkelingen, zoals de stikstof- en PFAS-problematiek, stijgen de kosten. Ook stijgen de kosten door extra baggerwerkzaamheden. Het baggeren is nodig, zodat de watersystemen de wateroverlast en -tekorten en problemen met de waterkwaliteit beter kunnen opvangen. 

Diverse uitdagingen in 2020 

Het waterschap herstelt regionale waterkeringen en projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Twee dijken die als onderdeel van dit programma worden versterkt zijn: Lauwersmeerdijk (versterken van 4,4 kilometer dijk) en de dijk Koehool-Lauwersmeer (versterken van 47 kilometer Waddenzeedijk). Ook nemen we maatregelen om te kunnen voldoen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hierbij gaat het om het natuurvriendelijk inrichten en onderhouden van sloten en vaarten. Maar ook maatregelen om vervuiling van het water te verminderen. Daarnaast wordt een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties gerenoveerd en uitgebreid. 

Eigen organisatie 

Binnen de organisatie van Wetterskip Fryslân is onder andere een nieuw automatiseringssysteem voor de afdeling handhaving nodig. Ook gaat het waterschap de informatiebeveiliging verbeteren en het crisismanagement moderniseren. Verder stijgen de kosten voor beheer en onderhoud van zuiveringen en gemalen (exploitatiekosten). 

Tariefsverhoging 

Dit alles betekent dat de lasten in 2020 stijgen. Eerdere besturen vingen een deel van deze lasten op uit de algemene reserves. Het huidige dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân kiest ervoor om toe te werken naar een sluitende begroting zonder inzet van reserves. Met efficiënter werken wil het bestuur de stijging zoveel mogelijk beperken. Zodat de organisatie in de jaren na 2020 weer kan werken met een reguliere tariefstijging. Deze is procentueel ongeveer gelijk aan de inflatie. 

Rekenvoorbeelden 

Een gemiddeld huishouden met eigen woning in Fryslân betaalt in 2020 29,70 euro meer aan waterschapsbelasting. Voor een gemiddeld agrarisch bedrijf betekent het een verhoging van zo’n 800 euro per jaar. 

De begroting 2020 wordt op 2 december in de commissievergadering besproken en op 17 december aan het algemeen bestuur voorgelegd. 

Bron: Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *