Wetterskip Fryslân investeert € 55 miljoen in waterbeheer

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân gaat volgend jaar bijna € 55 miljoen investeren in het waterbeheer en duurzame maatregelen in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Het waterschap werkt aan een robuust en klimaatbestendig watersysteem waarbij duurzaamheid en innovatie voorop staan. Door naast investeringen ook scherp op de kosten te letten, blijft de tariefstijging beperkt. Dit staat in de concept-begroting voor 2018 die het dagelijks bestuur presenteert.

Ruim € 24 miljoen uit de begroting van volgend jaar is bestemd voor veiligheidsprojecten om overstromingen en wateroverlast tegen te gaan. Het waterschap rondt in 2018 het grootschalige dijkverbeteringsproject op Ameland af. Daarnaast start de voorbereiding voor de verbetering van de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer. Ook investeert het waterschap in het verhogen en versterken van diverse oevers en kaden. In 2018 staat er verbetering van 25 kilometer aan regionale waterkeringen op het programma, onder andere bij Sneek, Oppenhuizen, Terherne, Akkrum en Oudega (Sm).

Waterberging

Ruim € 17 miljoen gaat naar het verbeteren van de wateraan- en afvoer. Zo is er geld voor vervanging en renovatie van gemalen en stuwen en de aanleg van waterberging. Hieronder valt ook het opnieuw laten meanderen van delen van Lende, het Koningsdiep en de bovenlopen van de Tsjonger. Tevens worden er vispassages en natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Waterkwaliteit

In 2018 wordt er € 7 miljoen geïnvesteerd in maatregelen die bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en het voorkomen en beperken van watervervuiling. Om de afvalwaterzuivering op orde te houden zijn er steeds investeringen nodig in verbetering en modernisering van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Volgend jaar neemt het waterschap een centrale proceskamer in gebruik, die een deel van de rwzi’s op afstand kan aansturen.

Duurzaamheidsambities

De waterschappen merken als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. Wetterskip Fryslân wil daarom samen met provincie, gemeenten en inwoners aan de slag om Fryslân en het Westerkwartier energieneutraal, klimaatbestendig en circulair te maken. Om de ambities op het gebied van duurzaamheid en energie in te vullen, stelt het dagelijks bestuur onder meer voor een groot aantal zonnepanelen te plaatsen bij rioolwaterzuiveringen. Ook wil het bestuur een Energiefabriek bouwen om rioolslib te vergisteren en vervuiling zoveel mogelijk bij de bron aanpakken.

Tarieven

De begroting voor 2018 omvat ruim € 137 miljoen. Het merendeel gaat naar regulier beheer en onderhoud van dijken, oevers en kaden, waterzuiveringen en zorg voor een goede kwaliteit oppervlaktewater. Door naast te investeren ook te bezuinigingen, blijven de tariefstijgingen beperkt. Huishoudens met een eigen woning gaan gemiddeld 1 procent meer betalen. Huishoudens met een huurwoning 0,5 procent en agrarische bedrijven 1,9 procent. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân bespreekt de conceptbegroting 2018 op 31 oktober in de commissievergadering. 14 november beslist het algemeen bestuur definitief over de begroting.

Bron: Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *