Wetterskip Fryslân bouwt nieuwe slibontwateringsinstallatie

HEERENVEEN – Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit op 6 juli 2021 over de bouw van een nieuwe slibontwateringsinstallatie (soi) bij de rioolwaterzuivering (rwzi) in Heerenveen. De soi ontwatert het zuiveringsslib van alle rwzi’s in Fryslân. De huidige installaties en bedrijfsgebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen. Dit jaar start de voorbereiding. Naar verwachting is de soi begin 2024 klaar voor gebruik. De totale investering bedraagt 38 miljoen euro.

Het waterschap maakt jaarlijks 85 miljoen m3 afvalwater schoon in 27 rwzi’s. Bij dat proces blijft 400.000 m3 zuiveringsslib over. Dit wordt naar de rwzi in Heerenveen gebracht. Een deel van het slib wordt eerst vergist. Het biogas dat daarbij vrijkomt wordt omgezet in elektriciteit en warmte voor eigen gebruik. Het zuiveringsslib wordt ontwaterd in de soi en daarna afgevoerd naar SNB in Moerdijk. Daar wordt het gedroogd en verbrand.

Verduurzaming slibverwerking

Het waterschap streeft naar een duurzame verwerking van zuiveringsslib tegen de laagst maatschappelijk verantwoorde kosten. Vorig jaar is besloten onderzoek te doen naar de beste aanpak voor de toekomst. Hieruit blijkt dat er meer duurzaamheidswinst is te behalen bij externe slibeindverwerking dan bij het zelf reduceren van zuiveringsslib en het omzetten in energie voor eigen gebruik.

Renovatie rwzi Leeuwarden

Naast de bouw van een nieuwe soi renoveert Wetterskip Fryslân de sliblijn van de rwzi in Leeuwarden. Deze werkzaamheden zijn medio 2022 klaar en kosten

11 miljoen euro. De komende jaren investeert het waterschap ook in de rwzi’s in Bolsward, Sint Annaparochie, Franeker, Akkrum en Warns om de zuivering van afvalwater ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

Bron Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *