Wetterskip Fryslân en klimaatverandering

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân acht een pakket aan maatregelen nodig om de gevolgen van de klimaatverandering voor de Friese boezem op lange termijn te compenseren. Dit blijkt uit een nieuwe studie van het waterschap. Het dagelijks bestuur stelt voor vier scenario’s met maatregelen verder uit te werken die de kans op wateroverlast na 2030 zoveel mogelijk moeten beperken.

Het huidige Veiligheidsplan van Wetterskip Fryslân, waarin maatregelen staan omschreven om wateroverlast vanuit de Friese boezem te voorkomen, is geactualiseerd. Met een verbeterd rekenmodel, recente klimaatinzichten en een andere statistische benadering komt het waterschap tot nieuwe conclusies. Door de klimaatontwikkeling valt er meer neerslag en zal de boezemwaterstand in 2050 twaalf centimeter hoger zijn dan in 2015 als er niet geïnvesteerd wordt in maatregelen. Het is de verwachting dat de zeespiegelstijging in 2050 veertig centimeter zal zijn, waardoor het moeilijker wordt overtollig water op zee te lozen.

Uit het onderzoek van het waterschap komt naar voren dat er vier scenario’s effectief zijn om de klimaatverandering tot 2050 het hoofd te bieden. De maatregelpakketten bestaan uit het tijdelijk opslaan van water in zogenaamde retentiegebieden, al dan niet in combinatie met een nieuw gemaal bij Holwerd of Harlingen. Ook de maatregelen uit het huidige Veiligheidsplan – met daarin onder andere de bouw van een groot gemaal bij Lauwersoog – aangevuld met extra waterberging behoort tot de mogelijkheden die verder doorberekend moeten worden.

Voor de periode tot 2030 kan Wetterskip Fryslân met de huidige maatregelen van het vasthouden, bergen en afvoeren van water de kans op wateroverlast nog voldoende beperken. Daarbij moet het programma om kaden op goede hoogte te brengen voortgezet worden. De bouw van een gemaal bij Lauwersoog is voor korte termijn (2030- 2035) voldoende effectief, maar biedt onvoldoende oplossing voor de stijgende boezemwaterpeilen daarna, zo blijkt uit de nieuwste berekeningen. Aanvullende waterberging en -buffering is dan ook noodzakelijk als voor dit gemaal wordt gekozen.

In de commissie van het algemeen bestuur op 17 juni worden de uitkomsten van het onderzoek besproken. Daarna wil het waterschap de verschillende scenario’s om wateroverlast te beperken verder uitwerken zodat het algemeen bestuur uiteindelijk in december een besluit kan nemen over het gewenste maatregelpakket.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *