Waddenvereniging tekent Agenda Waddengebied 2050 niet

HARLINGEN –  Er is in het waddengebied grote kritiek op de Agenda voor het Waddengebied 2050. Vanuit onder andere natuurorganisaties en landbouworganisaties zijn inspraakreacties ingediend en leven er nog steeds grote zorgen over de Agenda. Voor de Waddenvereniging is die kritiek zo groot dat ze de Agenda niet gaat tekenen. Eén van de kritiekpunten is het ontbreken van een duidelijke koers. Minister Van Nieuwenhuizen heeft aan de Tweede Kamer toegezegd dat in het Uitvoeringsprogramma, dat deze zomer klaar moet zijn, alsnog heldere besluiten genomen zullen worden. Het zou beter zijn deze onderdeel te laten uitmaken van de Agenda. Dan komt er een integraal beleidskader voor het waddengebied, dat ook echt werk maakt van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee (‘een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het open landschap’). De Agenda die er nu ligt, gaat niet helpen die hoofddoelstelling te bereiken. Terwijl het zo simpel is eigenlijk: de Waddenzee heeft meer ruimte nodig en de druk op natuur en landschap moet omlaag.

Minder druk?

Het gaat slecht met het wad. Het overgrote deel van de leefgebieden is in een zeer slechte of matig slechte staat. Tien jaar geleden was al bekend dat de natuurwaarde van de Waddenzee nog een kleine 40% is van wat die zonder medegebruik door de mens zou kunnen zijn. Het waddengebied wordt dan ook intensief gebruikt: gas- en zoutwinning, scheepvaart en vaargeulonderhoud, industrie, visserij, recreatie, energieopwekking, aanleggen van kabels en leidingen en ga zo maar door.

Extra druk komt daarnaast van de effecten van klimaatverandering op de Wadden. Die worden steeds groter. Nu zijn dat vooral de effecten van de stijgende temperatuur, die het water inmiddels 1,5 graad Celsius heeft opgewarmd. Ergens in de komende decennia zal ook de zeespiegelstijging zo snel gaan dat het wad begint te verdrinken. Deze druk kan de waddennatuur er niet bij hebben. Door de druk van het medegebruik te verminderen wordt de waddennatuur sterker en kan die de druk van klimaatverandering beter aan.

Meer ruimte?

De Waddenzee is de afgelopen eeuwen steeds verder ingepolderd en de dynamiek van golven, wind en getij wordt ingeperkt door dammen en dijken. Zeearmen zijn afgesneden en de natuur in de laatste natuurlijke zoet-zoutovergang, de Eems, is in een slechte staat. Dit terwijl de menging van zout en zoet water enorm belangrijk is voor de natuur. Dan zijn er meer dieren, meer soorten dieren en wordt er veel voedsel geproduceerd. Technisch zijn er goede mogelijkheden om zoet en zout slim te verbinden, zodat natuur en landbouw allebei prima uit de voeten kunnen.

Simpel toch?

Moeilijker is het niet: meer ruimte en minder druk. Begin daar zo snel mogelijk mee, dan hebben we de meeste kans dat het waddengebied in 2050 gezond is. Een gezond wad willen we uiteindelijk allemaal. We hopen dat een nieuw kabinet wél knopen durft door te hakken. Met een grabbelton aan belangen zoals deze Agenda komen we er niet.

Agenda voor het Waddengebied 2050

In 2007 is het bestaande beleid voor de Waddenzee vastgesteld. Het zou tien jaar gelden, maar inmiddels is dat al langer. De opvolger voor het bestaande beleid is de Agenda voor het Waddengebied 2050. De Waddenvereniging is teleurgesteld over de Agenda: de kans is klein dat dankzij deze agenda de hoofddoelstelling voor de Waddenzee nu wel gehaald wordt. De Agenda bevat geen gestructureerde aanpak, gericht op het halen van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee. Ook ontbreekt een grondige analyse van de stand van zaken en wat er moet gebeuren. Alle sectoren hebben hun wensenlijstjes ingevuld, maar daar is geen duidelijke koers van gemaakt. De Waddenvereniging heeft daarom besloten de Gebiedsagenda niet te steunen.

Bron Waddenvereniging

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *