Waddenacademie opnieuw beoordeeld als zeer goed

LEEUWARDEN – De Waddenacademie fungeert als makelaar in wetenschappelijke kennis over het Waddengebied. Samen met maatschappelijke organisaties werkt zij aan een duurzame ecologische, sociale en economische ontwikkeling van het Waddengebied op basis van hoogwaardige wetenschappelijke kennis. In de afgelopen maanden heeft een externe evaluatiecommissie onder leiding van Sybilla Dekker de Waddenacademie beoordeeld. De commissie is zeer positief. 

De Rijksoverheid heeft de Waddenacademie in 2008 ingesteld om bij te dragen aan een duurzame kennishuishouding over het Waddengebied. Haar kerntaken zijn agenderen, programmeren, informeren en monitoren. Hiermee geeft de Waddenacademie een duurzame en kwalitatieve impuls aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Elke vijf jaar wordt de Waddenacademie beoordeeld door de externe evaluatiecommissie. De vorige evaluatie vond plaats in 2013 onder voorzitterschap van Margreeth de Boer. De commissie Dekker heeft zich gericht op de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018.

Beoordeling

De commissie beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit van het werk van de Waddenacademie als zeer goed. “De Waddenacademie heeft met een klein team en beperkte middelen een indrukwekkende hoeveelheid hoogkwalitatief werk verzet of laten verzetten en weet excellente onderzoekers met een uitstekende reputatie aan zich te binden”, aldus de commissie. Ook de wijze waarop de Waddenacademie heeft bijgedragen aan de vierde doelstelling van het Waddenfonds (‘het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied’) beoordeelt de evaluatiecommissie als zeer goed.

De commissie beoordeelt de maatschappelijke relevantie van het werk van de Waddenacademie als zeer groot. De algemene indruk is dat een brede groep van belanghebbenden de Waddenacademie nu beschouwt als een waardevolle en goed zichtbare kennisinstelling. De commissie beschouwt de levensvatbaarheid van de Waddenacademie ook als zeer groot. De toegevoegde waarde van de Waddenacademie staat niet ter discussie, ook niet bij partijen die kritische geluiden laten horen ten aanzien van onderdelen van het werk van de Waddenacademie.

Aanbevelingen

De commissie heeft een negental aanbevelingen geformuleerd, waarmee de Waddenacademie haar wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en levensvatbaarheid verder kan vergroten. Zo adviseert de commissie de Waddenacademie om een lange termijn strategische visie te ontwikkelen, waarbij de in mei 2018 door de trilaterale regeringen vastgestelde trilaterale kennisagenda een logisch vertrekpunt is. Ook adviseert de commissie om te komen tot een systematisch overleg met alle betrokken stakeholders in het Waddengebied, voor zowel het agenderen van nieuwe kennisvragen als het delen van bestaande kennis.

Evaluatiecommissie

De evaluatiecommissie werd ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Naast voorzitter Sybilla Dekker (Minister van Staat en voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) waren prof.dr. Kees Bastmeijer (Tilburg University) en prof.dr. Jan Mees (Vlaams Instituut voor de Zee) commissieleden. Dr. Linda van den Berg (Washoe Life Science Communications) ondersteunde de commissie als onafhankelijk secretaris. De evaluatiecommissie heeft de activiteiten van de Waddenacademie beoordeeld op basis van een serie werkbezoeken en gesprekken met betrokkenen. Daarnaast ontving de evaluatiecommissie in augustus 2018 een zelfevaluatierapport met appendices als referentiemateriaal.   

Bron: Waddenacademie

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *