Vervolgonderzoek RWS bereikbaarheid Ameland 2030

LEEUWARDEN – Rijkswaterstaat is gestart met het Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030. Onderzocht wordt hoe Ameland ook na 2030 op een betrouwbare en duurzame manier bereikbaar blijft. Bij het onderzoek wordt Rijkswaterstaat ondersteund door het ingenieursbureau Witteveen en Bos. Op dinsdagavond 1 februari 2022 organiseert RWS een digitale startbijeenkomst voor inwoners van Ameland, omwonenden aan de vaste wal en andere geïnteresseerden.

Startbijeenkomst 1 februari

Rijkswaterstaat (RWS) werkt samen met de gemeente Ameland, gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân aan het onderzoek. De rijksdienst betrekt de inwoners van Ameland en de vaste wal, belangenorganisaties en experts bij het onderzoek. Daarom organiseert RWS meerdere bijeenkomsten, te beginnen met een digitale startbijeenkomst op dinsdagavond 1 februari. Tijdens die bijeenkomst vertelt RWS meer over hoe ze het onderzoek uitvoert en is er gelegenheid om in gesprek te gaan.

Twee oplossingsrichtingen

Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek ‘Lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030’, waarvan RWS twee oplossingsrichtingen uitwerkt:

1. het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem;

2. het verplaatsen van de haven op het eiland en/of aan de vaste wal:

  • van Nes naar Hollum of de Ballumerbocht
  • van Holwerd naar Ferwert.

De focus van het onderzoek ligt op de veerverbinding en ook op de aansluitende infrastructuur op het eiland en aan de vaste wal. Rijkswaterstaat doet het onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2023 afgerond.

Veerverbinding Ameland staat onder druk

De veerverbinding naar Ameland staat onder druk. Door natuurlijke processen als eb en vloed, wind en stromingen, vindt in de vaargeul ophoping plaats van zand en slib. Hierdoor zijn de baggerwerkzaamheden om de vaargeul op de vereiste breedte en diepte te houden de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Per passagier die naar het eiland reist, wordt ieder jaar ongeveer drie kuub zand en slib gebaggerd. Ook wordt de vaargeul langer en bochtiger en daardoor duurt de overtocht ook langer. In het verleden is al een aantal maatregelen genomen om de bereikbaarheid te garanderen, waaronder het afsnijden van een bocht in de vaargeul.

Oplossing voor de lange termijn wenselijk

De Waddenzee is het grootste intergetijdengebied ter wereld, waar de natuurlijke dynamiek van getij, wind en golven zoveel mogelijk vrij spel heeft. De verwachting is dat de ophoping van zand en slib de komende jaren verder toeneemt. De baggerwerkzaamheden leiden tot een stijging van de kosten voor onderhoud en zorgen voor verstoring van de waardevolle natuur op de desbetreffende locaties. Rijkswaterstaat blijft de komende jaren baggeren om de bereikbaarheid te garanderen. Een duurzame oplossing voor de bereikbaarheid van Ameland na 2030 is echter wel wenselijk.

Bron RWS

bekijk via deze link de website van RWS over het onderwerp Bereikbaarheid Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *