Verkiezingen – CAO partij

HOLLUM – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen krijgt de Amelander politiek de kans zich op deze website te presenteren.

De presentaties vormen een onderdeel van het Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014.

Christelijk Arbeid Ondernemend partij

Programma Ameland 2014-2018

Wij van het Christelijk Arbeid Ondernemend partij willen u allen welkom heten in ons midden, gezamenlijk willen wij komen tot u, met heldere standpunten met als doel het eiland Ameland terug te geven aan de Amelanders. Door de economische toekomst te verbeteren is het nodig om te investeren in het eiland voor een welvarende toekomst voor de burgers en ondernemers op het eiland. U kunt allen zien en voelen dat de laatste jaren de economie op het eiland heeft stil gestaan. Wij van Christelijk Arbeid Ondernemend partij vinden dat stilstand achteruitgang is. Gezamenlijk met u willen wij hiermee aan de slag! Wij zullen wel naar u luisteren en gaan actie ondernemen.

Door te veel regelgeving op het eiland door Europese/Nationale bestuurders en instanties/ organisaties komen de eilanders tekort, wij willen u uw vrijheid teruggeven om uw werk en hobby's te kunnen uitvoeren met minder regelgeving en meer vrijheden.

Christelijk Arbeid Ondernemend partij wil lastenverlichting voor burgers en bedrijven zoals huurverlaging van 10% van alle gemeentelijke huurwoningen, afschaffen legesgelden en verlaging toerisme belasting, dit betekent meer economische groei in de toekomst voor u als burger en ondernemer. Er dient meer ruimte te komen voor ontwikkeling midden en kleinbedrijf. Wij staan vooer behoud natuur en cultuurland t.b.v. boeren, burgers en buitenlui (vissers, jagers, jutters, natuurliefhebbers).

Christelijk Arbeid Ondernemend partij is het aanspreekpunt en de belangenbehartiger van een ieder binnen onze gemeenschap die zich hobbymatig dan wel beroepsmatig bezighoudt met de jacht, de visserij, de natuur en landbouw.

Risicovolle wetgeving zoals Natura 2000 en de nieuwe natuurwet , waarbij de natuurbeschermingswet, de boswet, flora fauna wet, de habitat en vogelrichtlijnen worden samengevoegd, zoals beperking jachtwildsoorten, vissoorten, stikstof emissie, CO2 uitstoot e.d.

Wij maken ons sterk voor u allen die zijn culturele erfgoed wil behouden, zowel hobby dan wel beroepsmatig. Diegenen die van deze wetgevingen Natura 2000 en de nieuwe natuurwet last gaan krijgen, krijgt bij Christelijk Arbeid Ondernemend partij gehoor en wij zullen strijden met u voor u.

Jagers, wildbeheerders, boeren en vissers mogen geen belemmeringen hebben van Europese regelgevingen zoals Natura 2000 wij van Christelijk Arbeid Ondernemend partij vinden dat dit gedoogd dient te worden. 

Een gemeentelijke organisatie moet een betere dienstbare organisatie zijn die er nog meer moet zijn voor de burgers/toeristen en ondernemers, maar niet een organisatie waar vanuit tegenwerking wordt gecreëerd door het ambtelijke gezag. Het streven is om de gemeente meer toegankelijk te maken voor de gewone Amelander en meer transparantie en helderheid. Door het inkrimpen van ambtenaren in het gemeentehuis en de daaruit resulterende opbrengsten willen wij teruggeven aan burgers en het bedrijfsleven.

Veel te hoge salarissen aan top ambtenaren gemeente Ameland dienen terug worden gedrongen naar een normaal redelijk salaris het kan niet zijn dat in crisis tijd top ambtenaren de laatste jaren hun zakken gaan vullen.

De Rijksoverheid heeft met de 3 waddenprovincies afgesproken windenergie in tien jaar te verdubbelen. Wij van Christelijk Arbeid Ondernemend partij vinden windmolens langs de kust en in zee HORIZONVERVUILING en zijn hierop TEGEN! Het toerisme op Ameland zal gaan krimpen als deze windmolens boven Ameland Terschelling en Schiermonnikoog geplaatst zullen worden wij zien meer heil in waterkrachtcentrales.

Dit huidige college is ingestapt in een zinloos project wat enorm veel geld heeft gekost en niets heeft opgeleverd behalve plezier tripjes wat u heeft betaald als belastingbetaler. Wij van Christelijk Arbeid Ondernemend partij vinden dat dure onderzoeken door adviesbureaus en dergelijke zinloze projecten geschrapt moeten worden, dit geld kunnen wij beter investeren om ons eiland verder te ontwikkelen.

Openbare gemeentelijke aanbestedingen dienen allereerst aan ondernemers die mee willen dingen en gevestigd zijn op het eiland Ameland aanbesteed te worden, deze openbare aanbestedingen dienen gepubliceerd te worden in een lokale krant of in een informatieblad zodat een ieder die op het eiland onderneemt een eerlijke kans heeft. Cijfers en getallen van aanbestedingen moeten publiekelijk openbaar worden gemaakt, zodat u als burger weet waar uw geld heen gaat.

Onze natuur op Ameland dient beschermt te worden maar mag niet bovenliggend zijn aan economische vooruitgang. Natuur en economie moeten in harmonie samengaan.

De zorg en thuiszorg voor ouderen en hulp behoevende dient een zeer groot aandachtspunt te krijgen en hier dient meer geld voor vrijgemaakt te worden wij respecteren onze ouderen en hulp beoefenden die ons eiland hebben opgebouwd en willen meer handen in de zorg die nodig zijn.

Wij willen behoud van verzorging te huis De Stelp voor Ameland, Gefaseerde herbouw zo spoedig mogelijk ter hand nemen i.v.m. de bestaande en aankomende vergrijzing van ook de Amelander bevolking.

Woonvorm Het Noorderlicht te Nes en Het Wantij te Buren nog meer betrekken bij de huisvesting en opvang van de ouderen.

Samenwerking tussen thuiszorg Fryslân en Pasana waaronder verzorging te huis De Stelp valt, beter afstemmen zodat ouderen die extra zorg nodig hebben terecht kunnen op advies in het verzorging te huis De Stelp.

Vorming brede school samenwerking van de Burgemeester Walda School met vaste wal school Dokkum en of Leeuwarden voor een breder aanbod lagere afstudeer richtingen en een HAVO top zodat de jeugd van Ameland langer op het eiland kan wonen en ouders hun gezinnen bij elkaar kan houden.

Muziek is een waarde die hoog in het vaandel staat op Ameland, muzieklessen door muziekschool Opus 3 te Dokkum dienen gestimuleerd te worden met financiële injecties deze grote organisatie waar voldoende personeel aanwezig is en waar een ieder een kans heeft om muziek te maken op een instrument tegen een redelijke lage prijs en een officieel diploma kan behalen. Door bezuinigingen vanuit de regering op cultuur weet een ieder nu, dat iets niet komt aanwaaien, er moet nu weer worden geïnvesteerd in onze cultuur op Ameland voor onze jeugd en een ieder.

Jonge jeugdigen naar Jeugdsoos en niet in illegale zuipketen/kroegen, cursussen aanbieden zoals toneel, musiceren voor jeugd, ruimte beschikbaar stellen bij Stichting Sociaal Cultureel Werk in het weekend tot 23.00 uur.

Aanpassing sluitingstijden horeca in overleg met horecavereniging.

Christelijk Arbeid Ondernemend partij wil de baan van Burgemeester beperken en als een taak van eer beschouwen. Deze Burgemeester taak van eer dient in een portefeuille van een van de gekozen wethouders te komen. De taken van de Burgemeester dienen hoofdzakelijk diplomatieke en promotionele gezicht van het eiland te zijn zo komt de democratie meer tot zijn recht en kan er geen vriendjes politiek bedreven worden begaan vanuit de provincie en of regering van Nederland.

Passantenhaven Ameland

De passantenhaven in Nes dient uitgebreid en gemoderniseerd te worden zodat meer havengelden kunnen worden verdient en meer toerisme komt op Ameland in de loop der jaren, tevens dient er een kleinere passantenhaven binnendijks nabij Hollum te komen om de economie op Ameland en toerisme in Hollum en Ballum meer aan te trekken. Dit financieel aanvragen bij de Nederlandse overheid en het Waddenfonds.

Paarden en fietssport op Ameland dienen meer uitgebreide routes tot beschikking te krijgen  zodat paardensport en mountainbikers van Ameland hun sport kunnen beoefenen op bestemde paden en nieuw aan te leggen paden.

Dit levert een grotere doelgroep op die op Ameland hun vakantie kunnen houden en tevens hun sportieve hobby mogen uitoefenen.

Sporten moet meer gestimuleerd worden en accommodatie moet goed op niveau worden gehouden in overleg met alle verenigingen. Sommige watersportgebieden dienen voor de veiligheid uitgebreid te worden.

Opvang van kinderen in een kinderopvang is voor het Christelijk Arbeid Ondernemend partij een normale zaak hier dient meer geld voor vrij te komen voor een hogere tegemoetkoming vanuit de gemeente aan gezinnen waarvan de ouders werken en kinderen in de opvang zitten.

Kinderdagopvang in een nieuw modern gemeentelijk gebouw creëren in samenwerking met tussen schoolse opvang.

Christelijk Arbeid Ondernemend partij

Kandidatenlijst gemeenteraad verkiezingen 2014- 2018

  1. A.Huizeling (Albert) 29-11-1965
  2. W.L.A de Ree (Wolter) 08-12-1982
  3. H.J. de Ruiter (Hidzer) 26-04-1982
  4. P.P.M.Molenaar (Paulus) 23-05-1957

Als u wilt dat er vooruitgang en verandering moet komen op Ameland voor een betere toekomst voor een ieder.

Stem dan op.

Christelijk Arbeid Ondernemend partij (CAO partij) ©

– advertentie – 

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *