Veranderend klimaat maakt gezamenlijke aanpak waterbeheer steeds urgenter

LEEUWARDEN – Het klimaat verandert sneller dan verwacht. Dat maakt klimaatverandering geen probleem van de toekomst, maar van nu. Een gezamenlijk aanpak voor waterbeheer wordt daarmee steeds urgenter. Wetterskip Fryslân zoekt daarom samen met onder andere gemeenten, provincie, agrariërs, kennisinstelling, natuurorganisaties, ondernemers en inwoners naar slimme oplossingen. Dat staat in de jaarrapportage die het dagelijks bestuur voorlegt aan het algemeen bestuur.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder De afgelopen jaren heeft het waterschap samen met agrariërs, Staatsbosbeheer en belangenorganisaties gewerkt aan een watergebiedsplan voor De Harken. Dit met als doel het watersysteem beter in te richten voor landbouw en natuur. In 2017 zijn de maatregelen uitgevoerd. Daarmee laat het project zien, dat samenwerken loont.

Op Ameland is de afgelopen jaren intensief samengewerkt met inwoners voor het verbeteren van 16,5 km Waddenzeedijk. Dankzij de goede samenwerking met de omgeving is het project deze zomer gereed.

30% minder CO2-uitstoot

Wetterskip Fryslân werkt in haar Klimaatagenda toe naar een energieneutraal waterbeheer in 2030. Sinds 2010 monitort het waterschap de CO2-uitstoot als gevolg van de eigen werkzaamheden. In 2017 is de totale CO2 uitstoot van Wetterskip Fryslân meer dan 30% afgenomen ten opzichte van 2010. Hiermee is een doelstelling uit het klimaatakkoord van de Unie van Waterschappen gehaald. In 2017 is het Energiebeleid vastgesteld. Hierin is onder andere de keuze gemaakt om het slib uit de eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties zo veel mogelijk om te zetten in energie.

Slim, deskundig en verbindend Met elkaar staan wij aan de lat voor een goed maar ook betaalbaar waterbeheer.

Daarom zet het waterschap in op verbinding, het gebruik maken van de deskundigheid van elkaar en het zoeken naar slimme oplossingen. Voor nu en in de toekomst. Wetterskip Fryslân had in 2017 voor € 133,7 miljoen aan lasten en € 134,8 miljoen aan belastingopbrengsten. Het overschot van € 1,1 miljoen wordt toegevoegd aan de reserves.

Vaststellen jaarrekening Op 15 mei heeft het algemeen bestuur de jaarrekening besproken in de commissievergadering van Algemene zaken, Primaire Waterkeringen, Zuiveringsbeheer en Financiën. Op 29 mei neemt het algemeen bestuur een besluit over het vaststellen van de Jaarrekening 2017.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *