Subsidie beschikbaar voor Fries onderwijs

LEEUWARDEN – Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 13 september weer een subsidie aanvragen voor het versterken van het Friestalige onderwijs. Met de regeling Frysk foar no en letter wil de provincie Fryslân scholen ondersteunen bij het versterken van de positie van het Fries. Scholen uit alle onderwijssectoren kunnen een aanvraag doen. Er is o.a. subsidie beschikbaar voor het (bij)scholen van docenten, het aanschaffen van extra lesmateriaal en het vervangen van docenten die een opleiding Fries volgen. De subsidieregeling is onderdeel van het project Taalplan Frysk 2030.

Een aanvraag indienen kan van 13 september 2021 tot en met 14 december 2021. Er is in deze periode € 400.000 voor de scholen beschikbaar. Alle onderwijssectoren komen in aanmerking voor subsidie: kinderopvanglocaties, primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en speciaal onderwijs. In 2022 gaat de regeling weer twee keer open.

De regeling Frysk foar no en letter geeft scholen de mogelijkheid om te werken aan de kwaliteit van het Fries onderwijs. De regeling is voor deze tweede openstelling op een aantal punten aangepast. Zo is er nu meer ruimte voor scholen om een aanvraag te doen voor inzet van leerkrachten en docenten. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “In protte skoallen binne al goed dwaande mei it Frysk. Us ambysje foar it Frysk yn it ûnderwiis yn 2030 freget ekstra ynset fan dosinten en skoallen. Dêr is no mear romte foar yn de subsydzjeregeling. Skoallen kinne, eventueel yn oerlis mei harren skoalstiper, in plan meitsje om te wurkjen oan de ambysjes foar Taalplan Frysk 2030. De regeling soarget foar ekstra middels om de plannen ek út te fieren.” 

Subsidiemogelijkheden

Een school kan per openstellingstermijn één aanvraag indienen. De aanvraag kan bestaan uit meerdere onderdelen van de regeling. Bijvoorbeeld voor extra les- en leesmateriaal, activiteiten rondom de Friese taal en cultuur en scholingskosten voor leerkrachten en docenten. De extra inzet van leerkrachten en docenten is bijvoorbeeld beschikbaar voor het ontwikkelen van lesmateriaal, het organiseren van activiteiten voor leesbevordering of netwerken met andere scholen. Het maximale subsidiebedrag verschilt per onderwijssector.  

Samenwerking

Het project Taalplan Frysk 2030 werkt aan de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. De provincie zet zich hiervoor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).

Meer informatie over de regeling is te vinden op: www.fryslan.frl/fryskfoarnoenletter

Amelands

Het project Taalplan Frysk 2030 richt zich op de Friese taal. Maar scholen in een niet-Fries taalgebied kunnen de subsidie ook inzetten voor het versterken van het onderwijs in de streektaal zoals de eilander dialecten of bijvoorbeeld het Bildts, Nedersaksisch en Amelands. Alle Friese scholen van primair en voortgezet onderwijs krijgen binnenkort een brochure met tekst en uitleg. Aanvragen kan vanaf 13 september.

Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *