Stikstofevenwicht: balans tussen natuur en ontwikkeling

LEEUWARDEN – De provincie Fryslân zet in op stikstofevenwicht. Een balans tussen herstel van de Friese natuur en structurele verlaging van stikstofneerslag, maar ook het mogelijk maken van nieuwe economische en maatschappelijke activiteiten. Het stikstofvraagstuk dwingt ons om na te denken over de toekomst van de Friese natuur, het landschap en de landbouw. Gedeputeerde Staten leggen Provinciale Staten via een startnotitie een aantal beleidskeuzes voor, om vervolgens verder uit te werken in een uitvoeringsprogramma.

Gedeputeerde Fokkinga: “Fryslân wol robúste en fearkrêftige N2000-gebieten. Wy stribje nei in duorsume ekonomyske ûntwikkeling, benammen yn de suvelstring. It oplossen fan de stikstofproblematyk moat in bydrage leverje oan de transysje nei in duorsume en natuerynklusive lânbou. Op sa’n wize dat Fryslân foarop rint mei sirkulêre omrinlânbou. Dêrfoar is it ek wichtich dat fergunningferliening juridysk hâldber is.”

Koers aanscherpen

Om de doelen te behalen is op een aantal thema’s een aangescherpte koers nodig. Gedeputeerde Staten leggen Provinciale Staten daarom een aantal beleidskeuzes en werkwijze voor. Zo wordt voorgesteld om – naast de aanpak van de minister – zelf te onderzoeken of er gerichte lokale maatregelen getroffen kunnen worden om Friese bedrijven te legaliseren. Hierbij gaat het om de zogenoemde PAS-melders; bedrijven die na het wegvallen van de Programmatische Aanpak Stikstof een vergunning nodig hebben. Daarnaast wil het college de gebiedsgerichte aanpak rondom N2000-gebieden prioriteit geven. Daarbij concentreert de provincie zich op stikstofbronnen die het meest effect hebben op de kwetsbare N2000-gebieden. Fryslân wil zich aansluiten bij het doel van minister Schouten dat voor 2030 het stikstofniveau voor minimaal de helft van de hectares natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden gezond moet zijn. Dit betekent ook dat voor de andere helft van de hectares het stikstofniveau in 2030 mogelijk niet op orde is. Bij deze doelstelling hoort een hernieuwde balans tussen economie en natuur. Tenslotte stellen Gedeputeerde Staten voor om de stikstofaanpak te financieren met Rijksmiddelen en hiervoor geen provinciale middelen beschikbaar te stellen. Op 17 februari 2021 besluiten Provinciale Staten over de startnotitie. Het uitvoeringsprogramma wordt vervolgens rond de zomer van 2021 verwacht.

Friese aanpak

Fryslân werkt aan een stikstofaanpak samen met Friese sectorpartijen uit de landbouw, natuur, bouw, mobiliteit, industrie en medeoverheden. De Friese stikstofaanpak is een gebiedsgerichte aanpak. Maatregelen moeten leiden tot herstel van de Friese natuur en structurele verlaging stikstofneerslag. Tegelijkertijd moet het nieuwe economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk maken.

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *