Start onderzoek naar jonge vis in de Noordzeekust

SCHIERMONNIKOOG – Vlak langs de kust van Schiermonnikoog vinden van maandag 18 tot vrijdag 22 juni veldonderzoeken plaats naar de kinderkamerfunctie van de Noordzeekust voor vis. Binnen deze onderzoeken werken Rijkswaterstaat en 10 natuurorganisaties samen om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van zandsuppleties op de natuur in zee en langs de kust. Het onderzoek richt zich in deze meetweek met name op jonge vissen in de vooroever.

Kennis voor kustveiligheid

Rijkswaterstaat verricht vergelijkbare onderzoeken om meer inzicht te verkrijgen in hoe kustbescherming en natuurontwikkeling optimaal te combineren. Wij onderhouden de kust door zand aan te brengen en noemen dat ‘zandsuppleties’. De meeste suppleties vinden plaats in de ondiepe kustzone oftewel, de vooroever. Dit is de kinderkamerfunctie van de Noordzee, een belangrijke zone voor jonge vis. Juist van die vooroever is meer kennis nodig over het functioneren van het ecosysteem om daarna de effecten van suppleties goed in beeld te kunnen brengen. Vorig jaar zijn gedurende vier weken metingen gedaan naar bodemdieren en vis langs de Zuid- en Noord-Hollandse kust, bij Texel en bij Ameland. Dit jaar verzamelen we gedurende 1 week vooral visgegevens bij Schiermonnikoog.

Kinderkamer voor jonge vis

Het onderzoek start op maandag 18 juni en vindt vanaf het onderzoeksschip van de Rijksrederij, De Luctor, plaats. Onderzoekers van het instituut Wageningen Marine Research (WMR) voeren hier gedurende vijf dagen allerlei metingen uit vanuit een rubberboot en te voet door het water metingen uit. Zij brengen hier de leefgebieden van vissoorten in kaart, meten diepte, temperatuur, zoutgehalte, doorzicht en bodemkarakteristieken. Daarnaast bemonsteren zij ook plankton en bodemorganismen. Deze dienen als voedsel voor de vis.

De nadruk bij dit veldonderzoek ligt op het in beeld brengen van de ‘kinderkamerfunctie’ van de Noordzeekust. De aandacht van de onderzoekers richt zich daarom voornamelijk op jonge vissen zoals schol, bot, tong, griet, tarbot en zandspiering. Vooral deze laatste soort is een belangrijke voedselbron voor veel vogelsoorten. De volgende stap is om de gevolgen van zandsuppleties voor natuur te kunnen inschatten en de suppletiestrategie aan te passen zodat effecten op natuur verminderen. Van 25 tot en met 28 juni doet Rijkswaterstaat ook onderzoek naar de kinderfunctie van jonge vis in het Amelander Zeegat. Berichtgeving hierover volgt nog.

Natuurlijk Veilig is het meerjarig samenwerkingsproject tussen Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, 12 Landschappen, Natuurmonumenten, PWN, Dunea en Waternet. Rijkswaterstaat is trekker en financierder van dit onderzoeksproject.

Kijk voor meer informatie op www.natuurlijkveilig.nl

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18271

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *