Staandwantvisserij: boter op hoofd

HOLLUM – Alle partijen van de Amelander gemeentepolitiek strijden tegen het verbod op de recreatieve visserij met ingang van 1 januari 2011. De ene na de andere partij claimt het succes dat ze minister Verburg zover hebben gekregen dat zij wellicht voor de Waddeneilanden maatregelen op maat gaat vaststellen.
Algemeen Belang Ameland (ABA), staand want visserij ligt deze lokale partij na aan het hart, heeft enkele zaken betreffende het besluit tot verbod uitgeplozen. De partijen CDA, PvdA en VVD hebben willens en wetens meegewerkt aan de nu ontstane situatie en hebben dus duidelijk boter op hun hoofd, stelt ABA.

Algemeen Belang Ameland heeft het archief van de Tweede Kamer nageplozen, de bewijsstukken zijn als foto bijgevoegd, en komt tot de volgende chronologie:

Al meer dan 10 jaar geleden stelde de PvdA bij monde van toenmalig Tweede Kamerlid Joanneke Kruijsen: “In het belang van een goede balans tussen een goede visstand en het leefmilieu onder water kan het vissen met staand want echt niet meer.”

Ook Groen links wil een verbod op het staand want en de SP pleit voor een veel strengere regulering van deze visserij, vooral vanwege de bijvangst van zeeforel, zalm, bruinvissen en zeehonden.

Op 11 maart 2009 komt in de vaste kamercommissie aan de orde de problematiek van de palingvisserij en daaraan gekoppeld het aalherstelplan.
Twee weken later (24 maart) komt de staand want visserij aan de orde!!

In die vergadering dient Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) een motie in (nr. 68)
( 29675) waarin ze de regering verzoekt, vanuit het voorzorgsprincipe een verbod uit te vaardigen op de staand wantvisserij in de kuststrook.
De toon is gezet!!!

In dezelfde vergadering komt Lutz Jacobi (PvdA) met twee moties:
De eerste gaat over het opstellen van een structuurvisie voor de gehele kuststrook.
Volgens Jacobi gaat deze over de verschillende activiteiten langs de kustzone en spelen er vele belangen en daarom verzoekt ze de regering regulerend op te gaan treden.
De recreatie wil surfen, zeilen, jetskiën en duiken.
De vissers willen netten uitzetten en slepen.
De vele belangen leiden tot een confronterende werking aldus Jacobi en vandaar de motie om een structuurvisie op te stellen.
Na een kleine wijziging krijgt deze motie nr.77 (28675)

De tweede motie gaat over de bijvangst van de bruinvis en dat komt omdat de staand wantvisserij de laatste jaren enorm is toegenomen en ze verzoekt de regering om alle nodige middelen aan te wenden om de bijvangst met 90 % te reduceren.
Deze motie krijgt na een kleine wijziging nr. 8 (28675)

De minister antwoordt:

Als antwoord op de motie van de Partij voor de dieren antwoordt de minister dat ze deze te verstrekkend vindt omdat uit controle blijkt dat er nauwelijks bruinvissen als bijvangst zijn.
Ze herhaalt datgene wat ze een week eerder ook al gezegd heeft, namelijk dat er een onderzoek gaande is en dat ze de daaraan gekoppelde maatregelen zal nemen die meer als maatwerk zullen gaan gelden.
Ze ontraadt de motie daarom.

Naar aanleiding van de motie van Lutz Jacobi m.b.t. het opstellen van een structuurvisie geeft de minister de volgende reactie:

Een structuurvisie is niet aan de orde, er is onderscheid tussen ruimtelijk beleid en de visserijproblematiek.
Ik heb al aangegeven dat op dit moment onderzoek plaatsvindt.
Ik zal aan de hand daarvan met alle betrokkenen en verantwoordelijke partijen bezien hoe ik maatregelen kan treffen die meer maatwerk leveren en effectiever zijn.
Aldus het antwoord van minister Verburg.
Er ontstaat daarna een discussie tussen Jacobi en minister Verburg, waarin de laatste aangeeft dat een structuurvisie te veel tijd vergt en dat ze daarom de motie ontraadt.
Verburg wil de tweede motie om de bijvangst van bruinvissen te reduceren aanhouden en anders ontraden.

Enkele dagen later volgt de stemming in de tweede kamer:
Motie nr.77 van Lutz Jacobi wordt gesteund door: SP, PvdA, Groen Links, D,66, de PvdD, en de VVD.
Motie nr.78 van Jacobi wordt door dezelfde partijen gesteund.

CDA minister Verburg antwoordt de Tweede Kamer in een brief van 24 augustus 2009 en kondigt maatregelen aan. Ze schrijft: “In afwachting van Europese maatregelen acht ik Nationale maatregelen noodzakelijk. Zo wil ik het gebruik van vaste vistuigen voor recreatieve doeleinden in de Nederlandse kustzone verbieden”.
Daarnaast gaat het om het begrenzen van de visserij inspanningen voor de Nationale staand wantvloot kleiner dan 10 meter en het bevriezen van de totale lengte van de per vaartuig te gebruiken staand want netten.

De CDA minister was dus al van plan maatregelen te nemen, maar op aandrang van bovengenoemde partijen wacht ze haar onderzoek niet af en gaat over tot rigoureuze maatregelen.

Beide moties werden dus aangenomen en er rest Verburg dus niets anders dan gehoor te geven aan de wens van de Kamer en tot actie over te gaan. Geen van de fracties heeft na de ontvangst van de brief van de minister meer gereageerd op de inhoud daarvan en dus schrijft ze op 16 september 2009 in een brief aan de elf honderd vergunninghouders dat er niet meer gevist mag worden met ingang van 1 januari 2011 en dat de vergunningen niet verlengd zullen worden.

Kort na ontvangst van deze brief door vergunninghouders ontstaat er rumoer en onbegrip op de waddeneilanden en langs de kust en komen velen in opstand.

Echter, de partijen die zo nodig een verbod wilden tegen het advies van de minister in die eerst onderzoek wilde doen naar de oorzaken en gevolgen, hebben willens en wetens meegewerkt aan de nu ontstane situatie en hebben dus duidelijk boter op hun hoofd.

Nu wil iedereen de boel weer teruggedraaid hebben na alle protesten en er moet maar afgewacht worden hoe de CDA minister terug wil komen op de wens van de Kamer om de visserij met staand want een nieuwe kans te geven.
Ze wil weer praten, maar wat er uit de hoge hoed zal komen na deze grove missers?
Het zal wel een compromis worden en de recreatieve vissers weten nu wie deze situatie heeft veroorzaakt!

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan B. Wijnberg, fractiespecialist visserij.
wijnbergj@home.nl / 06-54366722.

>>> Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2010

>>> wie meer wil lezen over de staand want problematiek kan Staand Want intikken bij ZOEKEN, rechtsboven in deze pagina. Alle artikelen over staand want verschijnen dan op rij.

© Persbureau Ameland 2010, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *