Schetsschuit Ameland

HARLINGEN – ‘Samen werken aan Klimaatbuffer Wadden’ is een programma van de Waddenvereniging. In dit kader vond 14 en 15 april een werkbijeenkomst in Ballum op Ameland plaats. Dit gebeurde in de vorm van een ‘schetsschuit’, een werkwijze die ontwikkeld is door Dienst Landelijk Gebied. De schetsschuit stond dan ook onder leiding van Wim Boetze van DLG. Meer dan de helft van de 20 deelnemers was afkomstig van Ameland; van de gemeente, de vogelwacht, dorpsbelangen, Staatsbosbeheer, toeristische ondernemers en agrariërs. Verder waren Rijkswaterstaat, het Wetterskip en de Waddenvereniging vertegenwoordigd, evenals een aantal externe deskundigen.

Veerkracht
Het waddengebied is niet alleen een prachtig natuur- en recreatiegebied, maar tevens een voortreffelijke klimaatbuffer. In de loop der eeuwen hebben eilanden en wadplaten zich op natuurlijke wijze ontwikkeld en mensen hebben daar een veilige woonplaats gevonden. Nu het klimaat aan het veranderen is en de zeespiegel mogelijk fiks gaat stijgen, moeten we ons afvragen hoe we de veiligheid voor de komende periode gaan vasthouden. Kunnen we daarbij ook gebruikmaken van de natuurlijke processen die het gebied al eeuwenlang z’n veerkracht geven? Deze vragen staan centraal op deze schetsschuit. In dit geval heel specifiek voor de situatie op Zuidwest-Ameland.

De geul van het Borndiep beweegt hier richting zuidwestkust van het eiland. De hier gelegen kwelder Fûgelpolle, belangrijk voor vogels en vogelkijkers, erodeert al jaren. De hele waddendijk staat op de nominatie voor versterking en dreigt over enkele jaren te worden ondergraven door de geul. Verschillende partijen hebben zich het afgelopen jaar al over deze situatie gebogen, echter nog zonder concreet resultaat. Binnendijks spelen ook diverse ideeën over de inrichting van het gebied ten noorden van de dijk. Tijdens de schetsschuit bekijken we de mogelijkheden van integratie van alle plannen en gedachtes.
Wij willen met alle deelnemers een inrichting schetsen, die met trots de naam ‘natuurlijke klimaatbuffer’ kan gaan dragen: veilig, multifunctioneel, toegerust op klimaatverandering en zeespiegelrijzing en herstel van biodiversiteit. (Zie voor toelichting: www.klimaatbuffers.nl)

Resultaat
Het is gelukt tijdens de schetsschuit de hoofdlijnen voor zo’n plan uit te zetten. Allen zijn het eens over het belang van de kwelder voor broedvogels, in het bijzonder de grote stern. Het is ook duidelijk dat de kwelder moet worden behouden in samenhang met de morfodynamische ontwikkelingen van het zeegat. Voor de kustverdediging in het zeegat zijn verschillende varianten besproken; met harde constructies, met zand of combinaties daarvan. Alvorens een definitieve keuze voor maatregelen te maken, is op een aantal punten nader onderzoek noodzakelijk. Er zijn ook mogelijkheden besproken van slibvang door middel van natuurlijke mossel- en oesterbanken. Tevens zijn plannen besproken om binnendijks de historie van West-Ameland met de zee zichtbaar en beleefbaar te maken.

Hoe verder
Er zijn diverse afspraken gemaakt over nader onderzoek op basis waarvan verdere stappen ondernomen zullen worden. Alle deelnemers willen bij het verdere vervolg betrokken blijven. Hiervoor heeft de Waddenvereniging een online community ontwikkeld. Via deze virtuele werkplek willen we gezamenlijk tot concrete stappen komen.

Meer informatie over klimaatverandering en de wadden kunt u vinden op http://www.waddenvereniging.nl/klimaatverandering/. Vanaf begin mei kunt u hier ook meer informatie vinden over de Schetsschuit Ameland.

Bron: Waddenvereniging

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *