Schade door ganzen gestegen

LEEUWARDEN – Ganzen hebben afgelopen winter tien procent meer schade aan grasland aangericht ten opzichte van de twee voorgaande winters. De schade in euro’s komt uit op ruim tien miljoen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van BIJ12-Faunazaken. Hiermee wordt niet voldaan aan het provinciale doel schade door ganzen jaarlijks met vijf tot tien procent te verminderen. De provincie heeft echter besloten het eigen risico van boeren voor de schade niet te verhogen.

Voor het eerst sinds de nieuwe ganzenaanpak (2017) is het doel om schade door ganzen jaarlijks met vijf tot tien procent te verminderen niet gehaald. Afgelopen winter waren er minder ganzen in Fryslân dan voorgaande jaren. Ook het aantal hectares met grasschade is met twee procent gedaald. Toch is er tien procent meer schade aan grasland aangericht door ganzen dan voorgaande twee winters.

Gedeputeerde Fokkinga: “Neffens ús belied kinne wy it eigen risiko foar grûnbrûkers ferheegje as de skea omheech giet. Mar wy sjogge fansels al nei de oarsaken. It liket der op dat de drûchte yn ’e maitiid foar in grut part fan ynfloed west hat op ’e gersskea troch guozzen. Dêr kinne boeren net safolle oan dwaan. Wy sjogge sels dat yn ‘e wichtichste perioade it tal ferjei aksjes justjes tanommen is. Dêrom fine wy it net reedlik om harren in heger eigen risiko op te lizzen.”

Naast dat de schade aan grasland met tien procent gestegen is, is ook de grasprijs met twee cent verhoogd. Alleen al door deze hogere grasprijs is de schadevergoeding die de provincie uitkeert al ongeveer een miljoen euro meer dan vorig jaar.

Bonus-malus regeling

Boeren met land buiten foerageergebieden zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van schade. Voor de schade die ganzen aanbrengen aan grasland ontvangt een boer schadevergoeding. Wanneer de grasschade door ganzen ieder jaar met vijf tot tien procent daalt blijft de schadevergoeding buiten foerageergebieden tachtig procent. Gebeurt dat niet, dan kunnen Gedeputeerde Staten besluiten het eigen risico voor de schade buiten foerageergebieden het jaar daarop te verhogen van twintig naar vijftig procent. Dit noemen we de bonus-malus regeling.

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *