Sanering op Ameland klaar: tijd voor natuurontwikkeling

LEEUWARDEN – De bodemsanering van de drie voormalige stortlocaties in de Hollumerduinen op Ameland, is afgerond. De vervuilde grond ligt nabij haven Ballumerbocht en wordt binnenkort naar de vaste wal getransporteerd voor verwerking. 

De bodemsanering is een gezamenlijk project van het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat. Nu de vervuiling is verwijderd, start de tweede fase, namelijk de herinrichting van het gebied. Deze is gebaseerd op het Natuurherstelplan dat de provincie Fryslân als voorwaarde heeft gesteld. Op verzoek van het Rijk wordt de begeleiding van het natuurherstel uitgevoerd door het Natuurcentrum Ameland.

Natte duinvalleien

De meest westelijke locatie zal in de oorspronkelijke situatie worden teruggebracht. Dus met helmgras en de bekende fietsstalling. De andere twee voormalige stortlocaties worden als kalkrijke natte duinvalleien ingericht. Dit past bij de doelstellingen zoals opgenomen in het Natura2000 Beheerplan Duinen Ameland.

Natuurontwikkeling

Kalkrijke natte duinvalleien zijn namelijk zeldzaam geworden door de aanleg van stuifdijken in de jaren 60. "Daardoor is veel dynamiek en natuur verloren gegaan", weet ecoloog Johan Krol van het Natuurcentrum. "We hebben de duinen ooit een tijd vastgelegd. De zee komt dan niet meer op het land en dat zorgde voor minder variatie in de natuur. Tegenwoordig worden de buitenste duinen dynamisch onderhouden."

Groenknolorchis

Natte, kalkrijke duinvalleien trekken bijzondere dieren en planten aan. "Voor de planten kun je denken aan parnassia, geelhartjes en de groenknolorchis. Maar dan moet je wel even geduld hebben. Mogelijk dat je deze soorten pas na 10 jaar ziet."

Rugstreeppad

Krol heeft er zelf hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat de rugstreeppad optimaal kan profiteren van de schone en heldere zoetwaterplasjes: ‘"k heb 10 exemplaren uitgegraven, in het gebied waar de saneringswerkzaamheden waren. En ze iets verderop gebracht. Die komen straks uit de winterslaap en zullen hier gelijk van profiteren."

Oeverzwaluw

Ook op andere manieren wordt er bij de herinrichting rekening gehouden met de natuur. Zo blijven enkele afgegraven wanden steil. De verwachting is dat dit een goede broedlocatie kan zijn voor oeverzwaluwen.

Waterveiligheid

Door de ontgravingen moest er zand uit de duinen worden afgevoerd. Om te voldoen aan de beschermingsnorm tegen hoogwater wordt het ontstane tekort nu met Noordzeezand aangevuld. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat sinds 2019 op het strand al een extra zandvoorraad beschikbaar, waarmee de buitenste duinen worden verstevigd. Het oorspronkelijk zandvolume blijft dus behouden.

Bron RWS NN

⇒ Het filmpje van Ameland Vandaag is van 6 januari 2021.

Dossier Aardgaswinning op Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *