Reitze Douma commissielid Provinsjale Steaten

LEEUWARDEN – Reitze Douma uit Drachten is beëdigd tot commissielid van de Provinciale Staten. Hieronder het bericht van de provincie:

"Reitze Douma út Drachten is hjoed troch de kommissaris fan de Kening beëdige as kommisjelid foar de ChristenUnie yn Provinsjale Steaten. Douma is de earstopfolgjende op de provinsjale kandidatelist foar syn politike partij. Hy wie sadwaande al nau by de Steatefraksje belutsen. No’t hy beëdige is as lid fan de Steatekommisje, kin er ek meidwaan oan it debat yn de kommisje.

Douma (1952) is al sûnt begjin jierren ’80 polityk aktyf, earst yn de steunfraksje fan de gemeenteried fan Grins, letter as ChristenUnie-foarsitter fan de Kiesferiening yn Drachten.

Reitze Douma, dy’t yn it deistich libben ûndernimmer is, sil him by de Steatefraksje benammen rjochtsje op lânbou en ekonomy."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *