Reacties op voorkeursalternatief dijkversterking Koehool-Lauwersmeer online

LEEUWARDEN – De komende jaren versterken we de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Eind november 2021 heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân de voorkeursoplossing voor het versterken van de dijk vastgesteld. Van 12 januari tot en met 23 februari 2022 was er een informele consultatieronde. Iedereen die wilde kon in deze periode reageren op het zogenoemde voorkeursalternatief (VKA) en de bijbehorende plannen. Hierop kwamen 11 reacties binnen. Ook de commissie MER (milieueffectrapportage) is gevraagd om te reageren op het voorkeursalternatief. Hun advies werd in maart openbaar. De reacties zijn verwerkt in een reactienota.

Reactienota

De reactienota geeft antwoord op de verschillende vragen die tijdens de consultatieronde gesteld zijn. Een aantal keren is de vraag gesteld waarom er voor de dijkverbetering binnen- of buitendijks ruimte nodig is. De ruimte die nodig is, verschilt per locatie. In het VKA staat beschreven welke ruimte waar mogelijk nodig is. En wat hiervoor de afwegingen zijn. Een aantal eigenaren wil graag weten wat dit betekent voor hun eigen percelen. Op die vraag kunnen we helaas nu nog geen antwoord geven. Hoeveel ruimte er nodig is voor de dijkverbetering werken we in de volgende fase samen met inwoners en eigenaren verder uit.

Initiatieven en kansen in het gebied

In een aantal reacties is genoemd dat in het VKA nog te weinig aandacht is voor de wensen en initiatieven vanuit het gebied. In 2020 zijn er ruim 200 initiatieven en wensen opgehaald. Voor de dijkverbetering is gekeken welke kansen meegenomen konden worden in het voorkeursalternatief. Al snel bleek het, gezien de planning van de verkenningsfase, voor de meeste kansen en initiatieven lastig om deze nu al mee te nemen.

De nu vastgestelde voorkeursoplossing voor het verbeteren van de dijk is daarom een voorstel op hoofdlijnen. De komende periode wordt verder uitgewerkt welke kansen en initiatieven meegenomen worden in de dijkverbetering. En welke een plek krijgen in het Fries Programma Waddenzeekust van de provincie Fryslân. Het huidige voorkeursalternatief maakt ook dat we flexibel in kunnen spelen op ontwikkelingen zoals stikstof, circulariteit en biodiversiteit.

Op het moment van vaststellen van het VKA waren ook de maatregelen in het kader van de programmatische aanpak grote wateren (PAGW) nog onvoldoende duidelijk. Hiervoor werkt Rijkswaterstaat toe naar een voorkeursoplossing in november 2022.

Vervolg dijkverbetering

Deze zomer start de planuitwerking voor het gedeelte van de dijk tussen Koehool en Zwarte Haan. In 2023 beginnen we met de uitwerking van de andere delen van de dijk.

1DYK: een nieuwe dijk maken we samen

De dijk is van ons allemaal. Langs 47 kilometer dijk kom je veel verschillende mensen dorpen, landschappen en uitdagingen tegen. De dijk is de gemene deler, die iedereen die tussen Koehool en Lauwersmeer woont, werkt en recreëert met elkaar verbindt. Daarom ‘1DYK’.

De afgelopen twee jaar hebben Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân en vertegenwoordigers van landbouw en Terrein Beherende Organisaties samen met het gebied, een ontwerp gemaakt voor 1DYK. Dijkversterking Koehool – Lauwersmeer is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken het Rijk en de waterschappen met elkaar samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Bron Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *