PvdA schrijft brief over Evenementenbeleid

HOLLUM – PvdA afdeling Ameland schrijft een brief over het evenementenbeleid aan de Amelander gemeenteraad en het college van burgemeester en wethoudes. De PvdA, die sinds begin januari 2019 niet meer vertegenwoordigd is in de gemeenteraad, zal de brief terugzien op de lijst Ingekomen stukken van de raadsagenda met een voorstel van afhandeling. De brief:

"In de Raadsvergadering van 25 januari j.l. uitten een aantal Raadsleden hun terechte bezorgdheid over de effecten van evenementen op Ameland.

Het College herkende dit geluid en antwoordde dat er op korte termijn een evaluatie zou volgen van het eilander evenementenbeleid.

Navraag heeft ons geleerd dat er ergens een evenementenbeleid moet zijn uit 2007 en dat er een onderzoek is geweest van de Rekenkamercommissie van de gezamenlijke Waddeneilanden naar de vergunningverlening voor evenementen op de eilanden (2016). Uit dit laatste onderzoek kwamen een aantal interessante zaken naar voren, hieronder geciteerd:

'Concreet en actueel beleidskader voor evenementenvergunningen ontbreekt. Met de APV stelt de raad vooral kaders ten aanzien van het proces, maar concrete doelstellingen of randvoorwaarden op het gebied van evenementen ontbreken of zijn niet meer actueel. Dat betekent dat de raad er (impliciet) voor kiest: dat alle evenementen worden toegestaan tenzij het een gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid, gezondheid, natuur of milieu. Er is geen concreet kader om een afweging te maken bij de vraag hoeveel evenementen het eiland aan kan. Daarnaast is het op voorhand niet duidelijk op welke locaties wel of niet een evenement kan worden toegestaan. Zonder inhoudelijke kaders van de raad, ligt het beslissende oordeel over wat wel of niet wenselijk of acceptabel is voor de gemeente, bij de burgemeester. Het ontbreken van concrete en actuele kaders betekent dat er weinig houvast is voor het toetsen van aanvragen voor evenementenvergunningen. De ambtelijke dienst kan de vergunningverlening niet anders uitvoeren dan als maatwerk, hetgeen arbeidsintensief is en niet altijd doelmatig. Hierdoor hebben organisatoren minder inzicht in wat wel of niet kan ten aanzien van verschillende evenementen, hetgeen minder klantvriendelijk is.'

'Stel een (nieuw) evenementenbeleid vast. Voor omwonenden en ondernemers geeft een evenementenbeleid aan waarom de gemeente bepaalde locaties wel of niet uitkiest voor evenementen en waarom bepaalde soorten evenementen gestimuleerd of juist beperkt worden. In het toetsingskader komt de beperking van het aantal evenementen, eisen ten aanzien van diversiteit en spreiding van evenementen in een jaar, met wat wel en niet kan op het eiland vanuit veiligheid, gezondheidsrisico en kernwaarden van het eiland. Daarnaast moet in het beleid opgenomen zijn wat de komende periode het financieel kader voor de leges zal zijn. De raad dient een actieve rol te spelen bij de totstandkoming van het evenementenbeleid. Het is de raad die uiteindelijk de inhoudelijke (toetsings)kaders vaststelt voor het beleid. De burgemeester behoudt de bevoegdheid om, ondanks het eventuele beleid, evenementen te weigeren of onder voorwaarden toe te staan, in gevallen waarin anders risico’s ontstaan voor veiligheid, openbare orde, gezondheid, milieu en natuur.'

We hebben een tweetal zaken uitgelicht: de eerste is een conclusie, de tweede een aanbeveling.

Bij de behandeling van het rapport van de Rekenkamercommissie heeft het toenmalige College ook aangegeven dat het streven was om in 2020 met een actueel evenementenbeleid te komen.

Onze vraag is nu: Wanneer denkt de gemeente Ameland, al dan niet in samenspraak met de andere eilanden, te komen met een evenementenbeleid waarin genoemde aspecten als veiligheid, openbare orde, gezondheid, milieu en natuur geborgd worden en het duidelijk is voor bewoners en initiatiefnemers waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

Ervaringen elders (Terschelling en Groene Ster) geven wel aan dat een duidelijk evenementenbeleid onmisbaar is.

Groetend, namens de P.v.d.A. afdeling Ameland,

Bob Rijpstra voorzitter"

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *