Provincie: update afslag NAM locatie

LEEUWARDEN – Provincie Fryslân, verantwoordelijk als het gaat om vervuilingen in de provincie, geeft de laatste stand van zaken betreffende de NAM locatie HOA1. De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de uitvoerende organisatie als het gaat om een veilige leefomgeving in Fryslân. De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Sodm is Staatstoezicht op de Mijnen.

Provincie: "Door de zware storm vandaag is een grote hoeveel zand weggespoeld bij een voormalige NAM locatie bij Hollum op Ameland. De locatie is in de jaren zestig door NAM aangelegd als gaswinningslocatie. Uiteindelijk heeft er nooit gaswinning plaatsgevonden, maar is er tijdens boorwerkzaamheden in het verleden wel verontreiniging van diesel en barium opgetreden. De nooddijk van big bags die in overleg met Rijkswaterstaat is aangelegd om de plek te beschermen bij hoogwater en een deel van de zandfundatie en nooddijk zijn door de storm weggeslagen. De NAM onderzoekt of ook verontreinigde grond is weggespoeld.

Gebeurtenissen dinsdag 8 januari 2019

Op de locatie werd gewerkt om het geheel civieltechnisch op te ruimen. Deze werkzaamheden zijn stopgezet.

NAM heeft provincie, FUMO, burgemeester Ameland, SodM en RWS ingelicht.

Eerste info NAM:

Grondwal, big bags, asfalt/ beton en (eerste) zandlaag zijn weggespoeld

Hoeveel nu in zee is geraakt, is op dit moment niet goed in te schatten en hangt samen met het volume zand wat wordt afgeslagen. Na hoogtij en het liggen van de storm kan een inschatting worden gemaakt (morgen).

Ten aanzien van de verontreinigingen; deze zijn veroorzaakt door de destijds uitgevoerde boringen/ sidetracks en komen voort uit het gebruik van boorspoeling (olie en barium verbindingen). Het zijn relatief lage concentraties.

Tot in december geen saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Grondwal en big bags aangebracht.

FUMO heeft nauw contact met NAM en Sodm. Zodra de situatie het toelaat worden afspraken met NAM gemaakt om de situatie te beoordelen en hoe nu verder met de sanering.

Rol provincie/ FUMO

Voor bodemsanering op en rond de NAM locatie is de provincie bevoegd gezag.

De FUMO heeft in 2016 het (geactualiseerde) saneringsplan goedgekeurd. Eerder is voor de deze bodemverontreiniging al in 2003 een saneringsplan goedgekeurd. Het saneringsplan 2016 bevat geen uitvoeringstermijnen voor start of afronding van de saneringswerkzaamheden."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *