Politieke Raadsagenda Ameland klaar

BALLUM – De Politieke Raadsagenda van Ameland is klaar. Het stuk wordt tijdens de ingelaste raadsvergadering op 16 april behandeld. Alle raadsfracties hebben bijgedragen aan dit kaderstellende raadsprogramma door aan te geven wat de belangrijkste onderwerpen voor de komende vier jaar zijn. Het raadsprogramma is de basis voor een coalitieakkoord, dat moet leiden tot een coalitieprogramma. Theo Faber van AmelandEén is er de initiatiefnemer van.

In het raadsprogramma zijn de onderwerpen in drieën verdeeld: wat moet, wat eigenlijk zou moeten en wat mooi zou zijn als het kon worden uitgevoerd. De Moetjes komen zeker terug in het Coalitieakkoord.

In de Moetjes-kolommen staan een aantal zaken die al langer op de agenda staan en waar verschillende gemeenraden zich afgelopen jaren met meer of minder succes over hebben gebogen. Ze worden door de gehele raad gesteund. In de Mooitjes-kolom staan onderwerpen waar de fracties verschillend over denken. Een van die onderwerpen is meer Rijnlands denken op Ameland. Faber bedoelt daarmee dat vakmensen centraal staan. Bij de tegenhanger, Angelsaksisch denken, staan de regels en het systeem centraal. Dit raadsprogramma stipt ook onderwerpen aan die de overlegstructuur raken, zoals het invoeren van oppositieoverleg naast het coalitieoverleg en burgers meer betrekken bij plannen.

Moetjes

 • Betrouwbare en langetermijnoplossing veerverbinding en lobby bij het ministerie I&W, samen met de provincie.
 • Nieuwbouw De Stelp;
 • Oplossing probleem De Hagen;
 • Grondaankoop voor woningbouw;
 • 40 huurwoningen bouwen in 4 jaar; en meer variatie in wooneenheden en meer doorstroming.
 • Wellness Nes – Voors en Tegens van raadsfracties in kaart brengen;
 • Ameland duurzaam zelfvoorzienend en duurzaamheid meer doorvoeren in eigen woninghbedrijf;
 • Reconstructie Nes;
 • Collectieve personeelshuisvesting op basis van 'de gebruiker betaalt';
 • Sociaal economische visie Ameland: balans sterke economie en kwalitatief goede werkgelegenheid versus rust en behoud van de eilander waarden en voorwaarden voor levensgeluk eigen inwoners (is toeristisch ook aantrekkelijk).
 • Zelfstandigheid van gemeente door sterke organisatie, degelijk bestuur (met cursussen en ondersteuning voor bestuurders) en sterke financiële positie;
 • Kwaliteit van bestuur door consistentie en duidelijkheid, met een bestuur waar iedere zijn rol weet en een raad die op hoofdlijnen regeert;
 • Mandaat drempelbedrag College verhogen.

Eigenlijk ook Moetjes

 • Meedenken over alternatieve locatie Coöp;
 • Eerder vaststellen toeristenbelasting;
 • Evalueren bebouwingsmogelijkheden en activiteiten vliegveld;
 • Stimuleren elektrisch vervoer;
 • Nalopen bestemmingsplannen en beleid inzake borging diversiteit toeristische accommodaties. Splinterverkoop (kortetermijnwinst) nog meer uitsluiten;
 • Wijze van meten groei-/afname toerisme éénduidig kwantificeren;
 • Korte en praktische evaluatie: Drie jaar ‘sociaal domein’ Gemeente Ameland;
 • Evalueren structuurvisie;
 • Ondersteunen ondernemers en instellingen met centrale wervings- en opleidingsaanpak;
 • Uitbreiden en aantrekkelijker maken fietsinfrastructuur;
 • Toekomstvisie 'Combineren en versterken maatschappelijke voorzieningen';
 • Opstellen integrale visie: Vervoer op Ameland in de toekomst;
 • Onderzoek: Wat zijn effectieve ondersteunings- mogelijkheden vanuit de gemeente om de economie te verbreden en een duurzaam gevarieerder banenaanbod te creëren?
 • In gesprek met onderwijsprofessionals met de vraag waar de gemeente kan faciliteren in het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs;
 • Onderzoek naar eigen gemeentelijk coöperatief vastgoed ontwikkel bedrijf;
 • Uitvoerende organisatie woningbedrijf zelfstandiger;
 • Heroverwegen effectiviteit en werkbaarheid aparte raadscommissie sociaal domein;
 • Werkwijze die nog bewuster gericht is op opbouwen, verbinden en dienen van de samenleving.

Mooitjes

 • Onderzoek redelijkheid en billijkheid forensenbelasting;
 • Onderzoek verkeersstromen centrum Buren en strandweg Nes.
 • In kaart brengen 'toekomstige vergane glorie' appartementengebouwen;
 • Hoe is het met de maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd (12-21) en hoe is die te verbeteren;
 • Beleid voor het stimuleren van biologische landbouw, alternatieve gewassen en evaluatie landbouwbeleidsplan.
 • Afvalverwerking: onderzoek circulaire/ biobased oplossingen.
 • In kaart brengen wat de belasting voor de natuur is door recreatie, sport en toerisme.
 • Ideeën opwaardering De Vleijen;
 • Ideeën voor inrichting jachthaven;
 • Ideeën betreffende wegenonderhoud;
 • Ideeën over cultuurhistorie.
 • Diverse maatregelen in het sociaal domein.
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *