Oproep aan vissers

WIJNALDUM – Barbara Rodenburg-Geertsma (TS31) roept alle vissers met vast vistuig op voor een vergadering.

" Oproep voor een vergadering over een gezamenlijke organisatie voor het behoud van de visserij met vaste vistuigen op de Waddenzee en de aangrenzende Noordzeekustzone

Aan de vissers met vaste vistuigen op de Waddenzee en aangrenzende Noordzeekustzone

– Vissers met (schiet) fuiken op vaste visvakken
– Vissers met vaste kameropstellingen
– Vissers op de vrije gronden met staand want, schietfuiken, kubben, zegen, ankerkuil, vaste kuil, hoekwant/beuglijnen, …

De vergadering zal worden gehouden op:

Vrijdagmiddag 22 januari 2009 om 14.00 uur
In het dorpshuis van Wijnaldum
S Schaafstrapaed 1
8857 BT WIJNALDUM
Telefoonnummer van het dorpshuis: 0517-591070

De vergadering wordt georganiseerd in overleg met het Productschap Vis, de Nederlandse Vissersbond, PO Wieringen en de verschillende lokale vissersverenigingen. Alle vaste vistuigvissers van de Waddenzee en aangrenzende Noordzeekustzone zijn uitgenodigd.

Het doel van de vergadering is het oprichten van één gezamenlijke organisatie voor de visserij met vaste vistuigen in de Waddenregio. Voor het voortbestaan van deze traditionele visserij is samenwerking binnen één regionale organisatie van groot belang. Bijvoorbeeld voor het behoud van de visvakken bij sluizen en spuikommen en voor de visserij met hoekwant, kubben en (schiet)fuiken is een regionaal aalbeheerplan nodig. Zo’n plan voor het hele Waddengebied kan alleen door een regiobrede organisatie worden opgesteld en uitgevoerd. Ook voor de visserij op de droogvallende platen en op het Noordzeestrand is er een continue dreiging van afsluitingen, beperkingen en verboden. Voor het behoud van de visrechten op droog is daarom een stevige organisatie nodig.

Vissers kunnen zich voor deze vergadering aanmelden door een email te sturen naar “vaste vistuig visserij Waddenzee”: vvv.waddenzee@gmail.com . De agenda en eventuele stukken zullen u dan tenminste 1 week van tevoren worden toegestuurd.

TOELICHTING

Waarom één organisatie voor vaste vistuigvisserij in de hele Waddenregio?

Eén gezamenlijke organisatie die zich actief bezig houdt met alle zaken aangaande de visserij met vaste vistuigen in de Waddenregio is van groot belang. Het toekomstperspectief van deze visserij staat op het spel doordat er vanuit verschillende beleidsvelden steeds nieuwe beperkingen worden opgelegd.

De meest acute dreiging is het landelijke aalbeheerplan. Het gebruik van fuiken, schietfuiken, kubben en hoekwant is verboden in de maanden september, oktober en november. Ook worden er visserijvrije zones bij de zoet-zoutovergangen voorbereid. De enige mogelijkheid om hieronder uit te komen is het opstellen van een decentraal aalbeheerplan voor de Waddenregio. De uitvoering, controle en handhaving zullen we zelf regionaal moeten regelen. Daarvoor één regionale organisatie nodig.

Ook voor de procedures tegen de jaarlijks terugkerende uitbreiding van verboden gebieden is één gebiedsdekkende belangenorganisatie nodig. De zogenoemde artikel 20 gebieden vormen een sluipende bedreiging voor de visserij met vaste vistuigen op de vrije gronden. Het Productschap Vis voert namens de vissers de jaarlijks terugkerende procedures voor bezwaar en beroep. Op dit moment kan het Productschap alleen optreden namens vissers waarvan een individuele machtiging is ontvangen. Het organiseren daarvan kost tijd en energie die beter aan de belangenbehartiging zelf kan worden besteed. Daarom heeft ook het Productschap behoefte aan één organisatie van vaste vistuigvissers in de Waddenregio. Hetzelfde geldt voor het aanstaande Natura 2000 beheerplan waarin een groot deel van het ‘bestaand gebruik’ van de Waddenzee en de Noordzeekustzone zal worden geregeld.

Vissers met vaste vistuigen die niet lid zijn van een bestaande vissersvereniging en/of producentenorganisatie kunnen direct lid worden van de nieuw op te richten organisatie. De meeste vissers zijn echter al lid van een (lokale) vissersvereniging of producentenorganisatie. Binnen deze organisaties vormt de visserij met vaste vistuigen een minderheid en het is lastig om vanuit de verschillende organisaties de belangen van de visserij met vaste vistuigen goed te behartigen. Het doel is dat vissers die zich aansluiten bij de nieuwe organisatie lid kunnen blijven van hun (lokale) vereniging zonder dat zij alles dubbel moeten betalen. Hoe dit precies zal worden vormgegeven is nog onderwerp van overleg. De nieuwe organisatie zal daarnaast op veel dossiers gaan samenwerken met (de organisaties van) vaste vistuigvissers aan de zoete kant van de dijk, sleepnetvissers in de spuikommen en vaste vistuigvissers in de andere regio’s.

We nodigen u van harte uit om op 22 januari mee te denken over de vormgeving van deze nieuwe organisatie. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar “vaste vistuig visserij Waddenzee”: vvv.waddenzee@gmail.com ."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *