Opnieuw subsidie beschikbaar voor Fries onderwijs

LEEUWARDEN – Ook dit jaar is er weer subsidie beschikbaar voor het versterken van het Friestalig onderwijs. Dit geldt ook voor lessen in en over het Amelands. Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 14 februari een subsidie aanvragen. Er is o.a. subsidie beschikbaar voor het (bij)scholen van docenten, het aanschaffen van extra lesmateriaal en het vrijroosteren van onderwijspersoneel voor het verbeteren van het vak Fries. De subsidieregeling is onderdeel van het project Taalplan Frysk 2030.

Met de regeling Frysk foar no en letter wil de provincie Fryslân scholen ondersteunen bij het versterken van de positie van het Fries. Een aanvraag indienen kan van 14 februari 2022 tot en met 15 november 2022. Er is € 275.000 voor de scholen beschikbaar. Alle onderwijssectoren komen in aanmerking voor subsidie: kinderopvanglocaties, primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en speciaal onderwijs. Het maximale subsidiebedrag verschilt per onderwijssector. In 2023 gaat de regeling weer open.

In 2021 deden 56 basisscholen een subsidieaanvraag. Achttien scholen voor voortgezet onderwijs deden een aanvraag. Ook één hbo-instelling deed een aanvraag. Gedeputeerde Sietske Poepjes:“De oanfragen fan ferline jier litte sjen dat der in ferlet is by de skoallen om te ynvestearjen yn it Frysk ûnderwiis. Dat is goed nijs. Ek dit jier sille de skoallen mei stipe fan de skoalstipers en stypjende organisaasjes fierder wurkje oan harren ambysjes foar it Frysk yn it ûnderwiis. De regeling soarget foar ekstra middels om de plannen út te fieren.”

Webshop Fries onderwijsmateriaal

Een onderdeel van de subsidieregeling is het aanvragen van subsidie voor extra lesmateriaal. Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs ontvangen met de Materiële Ynstânhâlding Frysk (MYF) een basisvergoeding voor Fries onderwijsmateriaal. Met de regeling Frysk foar no en letter kan een school aanvullend en verdiepend materiaal bestellen. Vanaf eind februari is er een webshop beschikbaar voor al het Fries onderwijsmateriaal. Zo kunnen scholen op één plek eenvoudig lesmateriaal bestellen bij de verschillende taal- en onderwijsinstellingen.

Samenwerking

Het project Taalplan Frysk 2030 werkt aan de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. De provincie zet zich hiervoor in met taal- en onderwijsinstellingenAfûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).

Meer informatie over de regeling is te vinden op: www.fryslan.frl/fryskfoarnoenletter

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *