Ontwerp-Natuurbeheerplan 2014

LEEUWARDEN – Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2014 ligt tot en met 5 juli 2013 ter inzage. In dit plan staat voor welke Friese gebieden er subsidiemogelijkheden zijn voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen.

In het Natuurbeheerplan staat voor de aangewezen gebieden wat de natuurambitie is. Ook staat erin welk beheertype daarbij hoort. De beheertypen zijn te bekijken op een digitale kaart. Door op een perceel te klikken zie je voor welk beheertype er subsidie kan worden aangevraagd (beheertypenkaart), als er budget beschikbaar is. Ook kan je zien welk beheer op langere termijn wenselijk is (ambitiekaart). De beschikbare budgetten worden bekend gemaakt in het openstellingsbesluit dat in het najaar wordt vastgesteld.

De route naar het definitieve Natuurbeheerplan 2014

Geïnteresseerden kunnen het plan inzien in het Provinsjehûs en bij de Dienst Landelijk Gebied in Leeuwarden. Belanghebbenden kunnen gedurende eerdergenoemde periode een zienswijze indienen op de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2013 en wijzigingen van de beheertypenkaart en de ambitiekaart. De wijzigingen zijn zichtbaar in de beheertypenkaart. In het Natuurbeheerplan 2014 zijn geen beleidswijzigingen doorgevoerd. De inspraakreacties worden gebundeld en beoordeeld in een reactienota. Op basis van de reactienota stellen Gedeputeerde Staten na de zomer het Natuurbeheerplan 2014 vast.

Website

Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2014 staat op www.fryslan.nl/natuurbeheerplan2014. Hier staat ook een verwijzing naar de beheertypenkaart.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *