Onderzoek kabelroutes Wadden

DEN HAAG – Voordat de minister een keuze maakt over mogelijke kabelroutes voor windenergie ten noorden van de Wadden naar het vaste land, is meer onderzoek nodig naar de gevolgen voor wadvogels en biodiversiteitshotspots. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage. De minister van Economische Zaken en Klimaat had de Commissie gevraagd de onderzoeken over routes door het Waddengebied te beoordelen en aanbevelingen te geven voor vervolgonderzoek.

Het Rijk wil meer windenergie op zee opwekken. Zij heeft in een verkenning onderzocht welke kabelroutes mogelijk zijn om de energie aan land te brengen en waar de aansluitingen op land mogelijk zijn. De minister neemt eerst een besluit over kansrijke routes, die daarna nog verder worden onderzocht. In de verkenning ontbrak onderzoek over kabelroutes ten noorden van de Wadden, daarom is daarvoor opnieuw advies gevraagd aan de Commissie.

In het rapport doorkruising Wadden zijn zeven routes en in de afwegingsnotitie VAWOZ zijn drie routes onderzocht op hun milieugevolgen. Deze onderzochte routes komen grotendeels met elkaar overeen. Voordat de minister een keuze maakt over kansrijke routes adviseert de Commissie om meer onderzoek te doen naar de gevolgen op ‘hoogwatervluchtplaatsen’ voor wadvogels, zeegrasvelden en biodiversiteitshotspots voor het bodemleven. De effecten kunnen namelijk verschillen per kabelroute. In de volgende fase, de uitwerking en verdere vergelijking van de kabelroutes, moeten de milieugevolgen nog concreter in beeld worden gebracht, zegt de Commissie.

Ook adviseert de Commissie om duidelijker te onderbouwen waarom de opgewekte windenergie niet aan kan landen bij Den Helder of bij het Duitse Emden.

Bron Commissie MER

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *