Omgevingsverordening Fryslân aangepast na inspraak

LEEUWARDEN – De provincie past de Omgevingsverordening Fryslân na inspraak aan. Bijvoorbeeld op de thema’s wonen, recreatie en zorgplicht weidevogels. De Omgevingswet verplicht de provincie om alle regels voor de fysieke leefomgeving in één verordening op te nemen. Deze wet treedt zoals het nu staat op 1 juli 2022 in werking en de verordening daarom ook. De fysieke leefomgeving staat voor datgene wat je ziet, voelt, hoort en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, natuur, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort.

Reacties

Het ontwerp van de Omgevingsverordening lag ter inzage van 1 maart tot en met 12 april 2021. Er zijn 130 reacties binnengekomen, met in totaal bijna 600 aandachtspunten. “Friezen zijn betrokken op hun leefomgeving, dat is maar weer eens bewezen. Dat waarderen we zeer. We hebben daar ook zoveel mogelijk gehoor aan willen geven”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. Ruim 100 reacties gingen in op de zorgplicht voor weidevogels. Eind 2021 legden de verschillende betrokken partijen afspraken vast hoe invulling te geven aan die zorgplicht. De uitwerking van de zorgplicht staat nu niet meer in de verordening. De algemene zorgplicht van het Rijk blijft gewoon gelden.

Aanpassingen

Hieronder volgen twee andere voorbeelden van onderwerpen waarvoor de tekst is aangepast.

Er komen meer mogelijkheden voor kleinschalige recreatie. Onder voorwaarden mogen kampeerterreinen uitbreiden van 25 naar 35 plaatsen. Ook is het mogelijk om het hele jaar te kamperen en komt er meer luxe voor trekkershutten.

Gemeenten krijgen meer regie en verantwoordelijkheid op het thema wonen. De provincie hoeft namelijk niet meer los in te stemmen met een woonplan en woningbouwprogramma. Het wegnemen van deze extra stap gaat woningbouw-plannen versnellen. Gemeenten moeten wel aantonen dat de projecten binnen de regionale woningbouwafspraken passen.

De regels voor wind- en zonne-energie blijven in de Omgevingsverordening zoals ze waren. De zonneladder blijft dus bestaan: een instrument om af te wegen waar plaats is voor zonnepanelen en welke locaties de voorkeur hebben. Ook geeft de Omgevingsverordening aan wat de maximale grootte is van zonneparken bij verschillende steden en dorpen, zodat initiatiefnemers precies weten waar ze aan toe zijn als ze plannen hebben.

Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *