Nieuwe visie faunabeleid voor Fryslân

LEEUWARDEN – Een nieuw faunabeleid voor Fryslân moet een overkoepelende visie bieden bij de aanpak van schade door in het wild levende dieren. Bijvoorbeeld voor de aanpak van het aantal aanrijdingen met reeën of het beschermen van weidevogels tegen predatoren. De Nota Faunabeheer Fryslân schetst een visie en uitgangspunten voor het faunabeheer in de provincie. Gedeputeerde Staten van Fryslân leggen de nota op 28 mei voor aan Provinciale Staten voor vaststelling.

De nieuwe nota biedt een overkoepelend beleidskader en brengt daarmee losse nota’s en stukken over faunabeheer in één nota samen. Dit vormt de basis bij het maken van uitvoeringsbeleid en biedt een afwegingskader bij het maken van keuzes over de inzet van faunabeheer. Bijvoorbeeld wanneer diersoorten de verkeersveiligheid in gevaar brengen of bij de aanpak van schade aan landbouwgewassen. Belangrijke uitgangspunten zijn het vroegtijdig ingrijpen en het inzetten van faunabeheer op basis van het rijtje beschermen, voorkomen, bestrijden en betalen.

De nota geeft ook een duidelijke rol- en taakverdeling tussen PS, GS, de Faunabeheereenheid (FBE) en andere partijen op het gebied van faunabeheer. PS stelt hierbij de beleidskaders vast, GS zorgt voor uitvoeringsbeleid en de FBE voert dit uit aan de hand van een faunabeheerplan. BIJ12 verzorgt schadetaxatie en de uitkering van tegemoetkomingen voor schade. De nota moet de huidige nota ‘Libje en Libje litte’ gaan vervangen.

Afbakening

Bij faunabeheer gaat het om de aanpak van schade en overlast door in het wild levende dieren. Een randvoorwaarde daarbij is dat eerst via preventieve maatregelen geprobeerd moet worden schade en overlast aan te pakken en dat de aanpak nooit zover mag gaan dat de staat van instandhouding van de dieren slechter wordt. Er is dus ook sprake van bescherming. De Nota Faunabeheer Fryslân geeft beleidskaders voor de afweging in het wel of niet, en in welke vorm inzetten van faunabeheer. De nota bevat geen uitvoeringsmaatregelen, maar geeft daar richtlijnen en kaders voor. De bescherming van kwetsbare soorten en de aanpak van invasieve exoten worden in andere nota’s uitgewerkt. De aanpak van ganzenschade en de bescherming van weidevogels vragen om een nadere uitwerking en volgen daarbij de kaders in de Nota Faunabeheer Fryslân.

Bron Provincie Frysân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *