Nieuwe kabinet kiest voor de Lelylijn

LEEUWARDEN – In het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord kiest het kabinet voor de aanleg van de snelle spoorverbinding naar het Noorden. Aanleg van de Lelylijn betekent een forse impuls voor de regionale economie en de ontsluiting van nieuwe woongebieden.

De plannen worden de komende kabinetsperiode uitgewerkt. “Ik ben ontzettend blij dat de coalitiepartijen deze keuze maken. Den Haag kiest voor de Lelylijn. Dat getuigt van moed en visie. Met steun van veel partijen, maatschappelijke en politieke, hebben we hier keihard voor gewerkt”, reageert gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. De Lelylijn maakt een wezenlijk onderdeel uit van het Deltaplan voor het Noorden waarin leefbaarheid en bereikbaarheid van het Noorden centraal staat.

Woningbouw

Met de komst van een eigen minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening toont het kabinet dat het woondossier één van de belangrijkste uitdagingen is waar we voor staan. Gedeputeerde Fokkinga is blij dat het kabinet de Verhuurdersheffing afschaft: “Al langere tijd hebben we bij het Rijk aangedrongen op het afschaffen van de Verhuurdersheffing. Friese corporaties moesten hiervoor een flink bedrag afdragen. Dat geld kunnen ze nu besteden aan nieuwbouw, het opknappen van bestaande woningen of het verlagen van de huren voor de lagere inkomens.”

Klimaat en energie

Gedeputeerde Poepjes van energie: “De enorme investering in klimaat en energietransitie maakt duidelijk dat dit kabinet er serieus werk van wil maken. De manier waarop past ons uitstekend, vooral door de extra inzet op onder andere groen gas en aquathermie. Die energiebronnen passen bij uitstek bij onze provincie. Ook is het goed te lezen dat er werk wordt gemaakt van de energie-infrastructuur, die nu vanwege de capaciteitsproblemen vertragend werkt op duurzame energie-initiatieven. Wij roepen het kabinet op voldoende oog te houden voor de ruimtelijke inpassing van alle plannen.”

Landbouw en natuur

Er wordt extra geld beschikbaar gesteld om de uitdagingen in de landbouw en natuur aan te gaan en de stikstofaanpak wordt versneld. Als provincie hebben we altijd gezegd dat de boer zijn brood moet kunnen blijven verdienen. Het kabinet ziet dit ook zo. Landbouwgedeputeerde Fokkinga: “Ik ben tevreden met de richting die het kabinet inslaat om de transitie in de landbouw te versnellen. Het kabinet gaat, net als wij, naast de boer staan. Het is van groot belang dat de boer economisch perspectief behoudt. Dat sluit goed aan op onze Landbouwagenda en Fries landbouwbeleid.”

Gedeputeerde Hoogland van Natuur is blij dat het kabinet gaat voor een robuust natuurareaal dat in balans is met duurzame landbouw. De gebiedsgerichte aanpak valt daarin te prijzen: "In de verschillende gebieden komt alles samen: stikstof, waterkwaliteit, bodem, klimaat en biodiversiteit hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Het is goed dat het kabinet hier in de breedte op in zet.”

Thialf wordt als enige sportaccommodatie met name genoemd in het coalitieakkoord. Gedeputeerde Douwstra van Sport en Financiën: “Het is een boppeslach voor Fryslân, Heerenveen en Thialf! Ik verwacht dat het kabinet het ijsstadion de gewenste miljoen euro per jaar zal toekennen. Dit is een belangrijke noodzakelijke stap op weg naar een gezonde financiële toekomst van Thialf.”

Gaswinning

Tegelijk constateert Douwstra ook zorgpunten in het regeerakkoord over de gemeentefinanciën “De extra middelen voor jeugdzorg zijn niet structureel, dat baart zorgen voor de gezonde financiële positie van de gemeenten.” Een ander zorgpunt is de gaswinning bij Ternaard. “We zullen als provincie samen met het Wetterskip en betrokken gemeenten alles op alles blijven zetten om de gasboring bij Ternaard tegen te gaan. De eerste lezing van de tekst stelt ons niet gerust.”

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *