Milieueffectrapport voor omgevingsvisie Fryslân nog niet compleet

LEEUWARDEN – De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor de omgevingsvisie Fryslân de beleidsopgaven te verdiepen en de milieukansen en knelpunten te onderzoeken. Op die manier komen belangrijke milieugevolgen van keuzes goed in beeld. Gedeputeerde Staten van de provincie hadden de Commissie m.e.r. gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport te beoordelen.

De provincie Fryslân wil een omgevingsvisie vaststellen voor de Friese leefomgeving. Het is een langetermijnvisie voor de periode tot 2050. Voordat de provincie een besluit neemt over de visie, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport een goed overzicht geeft van sterke en zwakke punten van het omgevingsbeleid. Zij adviseert de vier urgente beleidsopgaven (‘Leefbaar, vitaal en bereikbaar’, ‘Energietransitie’, ‘Versterken biodiversiteit’ en ‘Klimaatadaptatie’) in het milieueffectrapport verder in te vullen, zodat duidelijk wordt wanneer de opgaven gehaald zijn. Dan zijn de milieueffecten, bijvoorbeeld op beschermde natuurgebieden, ook goed te beoordelen en te volgen.

De Commissie adviseert daarnaast om kansen, dilemma’s en de relatie tussen de vier urgente opgaven en de opgaven uit bestaand beleid te verduidelijken. Dan blijkt uit het rapport of de opgaven elkaar versterken of juist tegenwerken qua milieuvoordelen en -nadelen. Op die manier ontstaat een beeld van de milieugevolgen in onderlinge samenhang.

De provincie heeft laten weten het milieueffectrapport aan te vullen voordat zij over de omgevingsvisie besluit.

Bron: Commissie MER

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *