Milieueffecten gaswinning Ternaard nog onvoldoende in beeld

DEN HAAG – In het milieueffectrapport voor de gaswinning bij Ternaard is meer informatie nodig over onder meer diepe bodemdaling, kleine kweldergebieden en broedvogels. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan minister Blok van Economische Zaken en Klimaat. De minister had de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen.

De NAM wil naar aardgas boren bij Ternaard, in Friesland. Voor de gasboring, gaswinning en de aanleg van een transportleiding is een winningsplan en een inpassingsplan opgesteld en zijn vergunningen nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat een besluit neemt over deze vergunningen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie heeft op verzoek van de minister de inhoud van het milieueffectrapport beoordeeld.

De Commissie signaleert dat op een aantal punten essentiële informatie in het milieueffectrapport ontbreekt. Er is meer informatie nodig over de effecten op onder meer diepe bodemdaling, de kleine kweldergebieden ’t Skoar en de kwelder bij Wierum, de natuur en broedvogels. Ook stikstofdepositie en de effecten op archeologische waarden zijn nog onvoldoende in beeld, net als de effecten op de bodem bij aanleg van de transportleiding.

Tot slot is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat monitoringresultaten van grotere gaswinningsgebieden een-op-een vertaald kunnen worden voor het kleinere gasveld bij Ternaard.

De gaswinning bij Ternaard ligt onder een vergrootglas in het bestuurlijk/politieke en maatschappelijke debat. De Commissie vindt het daarom belangrijk te benadrukken dat zij als onafhankelijke partij geen oordeel uitspreekt over wel of geen gaswinning bij Ternaard, over dit project in relatie tot bijvoorbeeld energietransitie of überhaupt over de (on)wenselijkheid van gaswinning.

De Commissie geeft de minister in overweging om een aanvulling op te stellen, waarover de Commissie op verzoek ook kan adviseren.

Bron Commissie MER

Dossier Aardgaswinning

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *