Meer kwaliteit voor een leefbaar Fryslân

LEEUWARDEN – ‘Een schep kwaliteit er bovenop’: dat is het motto van de Beliedsnota Plattelân 2012-2017 van de provincie Fryslân. De provincie geeft in de nota aan hoe zij samen met andere partijen het Friese platteland leefbaar wil houden en verder ontwikkelen. 

De nota is de opvolger van de nota Plattelandsbeleid 2005-2010 en de beleidsnotitie Dorpshuizen. De nota combineert de aandacht voor provinciale thema’s met de organisatiekracht van inwoners als uitgangspunt.
 
Samenwerken
De provincie wil samenwerken langs twee sporen. Het eerste spoor richt zich op de signalen van ‘onderop’, vanuit de streek. Kwaliteit ontstaat door goede en praktische ideeën die passen bij het dorp en de streek. Ideeën waar inwoners vertrouwen in hebben. Waar ondernemers en boeren mee verder kunnen. En waar andere partijen met hun expertise en financiën achter willen staan, zoals gemeenten, woningcorporaties en Wetterskip Fryslân. 
 
Het tweede spoor zijn de kwaliteitsprojecten die de provincie zelf opzet. Dat zijn projecten die voor de hele provincie van belang zijn. In het coalitieakkoord van de provincie staat de bereikbaarheid van voorzieningen centraal. De provincie zoekt passende oplossingen voor voorzieningen en vervoer op het platteland. De digitale mogelijkheden zijn alom aanwezig. Dit biedt nieuwe kansen voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid op het platteland. De provincie legt dit soort projecten niet zomaar neer in de streek. Kwaliteit voor Fryslân krijgen provinciale projecten pas als er volop ruimte is voor afspraken van onderop. Die ruimte garandeert de provincie in de beleidsnota.
 
Streekagenda’s
De Beliedsnota Plattelân 2012-2017 vormt de basis voor het werken met Streekagenda’s. De looptijd van deze nota sluit aan bij de looptijd van de Streekagenda’s.

 
Gedeputeerde Johannes Kramer kijkt met vertrouwen naar de toekomst. “Wij gean troch mei wêr’t Plattelânsprojekten tsien jier ferlyn mei begûn is: mei de ynwenners oparbeidzje. Der komt in skep kwaliteit boppe op. Konkreet bliuwe, net te lang prate en…elk stiet foar syn diel.”
Bron: Provincie Fryslân
 

Balk

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18268

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *