Kwestie De Hagen en de val van Bakema

Geplaatst op: 05 april 2017 - Categorie: Gemeente & Politiek

De Hagen

HOLLUM – De Hagen, een straatje in Hollum, met een winkel, een parkeerplaatsje, een paar huizen en een school, werd een paar jaar geleden de bron van wat uit zou lopen op een kwestie. De kwestie De Hagen deed in februari 2017 al de voorzitter van ABA aftreden en kost begin april Will Bakema de kop.
Wat ging daaraan vooraf.

Na de overname van de supermarkt van zijn ouders, ontdekte jonge Douwe Bakker dat er iets scheef zat met de bouw van de huisjes naast zijn supermarkt. De bijbehorende tuintjes staan voor een paar meter op het terrein van Bakker. Een afspraak van gemeente Ameland met Bakker over het gebruik van het terrein of ruil op een of andere manier is niet zwart op wit te vinden. Bakker wil zijn meters zelf gaan gebruiken en sluit een overeenkomst met de gemeente.

19 augustus 2014
Op 19 augustus wordt een koopovereenkomst opgesteld door Carina Smid namens de gemeente Ameland en Douwe Bakker van Olvert Pieter BV. Het gaat over “een perceel grond met het daarop voor rekening van verkoper te realiseren parkeerterrein, gelegen aan De Hagen te Hollum, sectie G nummer 1648, ongeveer groot acht (8) are.” De koopprijs bedraagt 167.500 euro, inclusief omzetbelasting 202.675 euro. Als ontbindende voorwaarde staat in de akte dat de bestemming moet worden gewijzigd naar detailhandel, dat de woningen leeg zijn en gesloopt worden, dat het parkeerterrein wordt aangelegd en dat de raad instemt met het collegebesluit. Tot 1 januari 2020 geldt een inspanningsverplichting voor de gemeente.

Voorjaar 2015
Begin 2015 zijn alle vier de huisjes leeg. Eentje stond al leeg, na een vrijwillige verhuizing van de bewoonster. De drie andere bewoners kregen een andere huurwoning toegewezen en een verhuisvergoeding van bijna zesduizend euro.

26 oktober 2015
Op 26 oktober 2015 wordt het bestemmingsplan De Hagen vastgesteld. Van woonbestemming is het detailhandelsbestemming geworden. Omwonenden tekenen beroep aan zodat de Raad van State een uitspraak moet doen.

22 december 2015
Op 22 december 2015 sluiten Bakker en de gemeente de koopovereenkomst over het terrein waar de huisjes staan, onder de gestelde voorwaarden. De koopovereenkomst was niet bekend bij de raad, zegt Piet IJnsen (ABA) tijdens de extra raadsvergadering van 3 april 2017. De inhoud van de overeenkomst is uit openbaarheid gehouden op verzoek van Bakker, zegt wethouder Will Bakema daarover. Wel is er melding van gemaakt dàt er een koopakte was.

2 november 2016
De Raad van State doet een tussenuitspraak en de gemeente moet op twee punten een reparatie in het bestemmingsplan plegen. De watercompensatie moet beter worden onderbouwd en het inrichtingsplan moet beter worden omschreven. Het lijken twee kleinigheidjes in de hele procedure. Er wordt nog geschermd door wethouder Nico Oud met een mogelijke subsidie van 81.000 euro die bij de provincie klaar zou liggen, maar deze bijdrage komt niet los. In ieder geval niet op tijd.

31 januari 2017
De twee kleine reparaties en het krediet voor het plan De Hagen komen in de raad, maar de stemmen staken. Wegens afwezigheid van een raadslid (Alice de Jong van ABA) blijft de stemming op 5 tegen 5 steken. Er wordt een extra raadsvergadering uitgeschreven op 6 februari. ABA stelt dat ze pas wil investeren als de subsidie rond is, maar het is nog steeds niet duidelijk dat die komt.

6 februari 2017
In de extra raadsvergadering van 6 februari kantelt de stemming. Raadslid Piet IJnsen van ABA is er niet, maar de vorige keer afwezige Alice de Jong is er nu wel. Zij heeft een andere mening dan haar fractiegenoten en opeens wordt er ‘nee’ gezegd tegen het hele project. Ameland’82 stemt tegen het voorstel van de eigen wethouder (Bakema) en ook PvdA, VVD en Alice de Jong stemmen tegen, samen zes stemmen. Jan Wijnberg (ABA) en CDA stemmen voor. Zij hebben samen vier stemmen. Zelfs de afwezige IJnsen had de stemming niet kunnen doen kantelen.

Coop Douwe Bakker doet een alternatief voorstel en wil de grond wel kopen met de huisjes er nog op en zelf voor afbraak van de huisjes en aanleg van het parkeerterrein zorgen. Dit zou door de raad moeten worden goedgekeurd, maar heeft nooit op de agenda gestaan.

8 maart 2017
De advocaat van Bakker laat weten dat terugkomen op het bestemmingsplan een gepasseerd station is. Cliënte (Olvert Pieter BV) heeft inmiddels kosten gemaakt, schrijft de advocaat, zoals afspraken met een aannemer voor uitbreiding van de supermarkt. Ook wordt omzetderving verwacht wegens niet kunnen uitvoeren van de plannen. De gemeente wordt er aansprakelijk voor gesteld, tenzij de raad alsnog akkoord gaat met het project De Hagen.

26 maart 2017
Bureau AKD voor juridisch advies stuurt een spoedavies een het college van Ameland. Er blijkt al een schadeclaim te zijn ingediend. De gemeente blijft ten opzichte van Bakker in gebreke en hangt nog een schadevordering boven het hoofd, een vordering uit wanprestatie. AKD schetst drie scenario’s:
1. Niets doen en besluit van 6 februari handhaven;
2. Alsnog instemmen met hersteld bestemmingsplan (Bakker kan dan wel een schadeclaim neerleggen wegens de opgelopen vertraging);
3. Hangende het beroep de afwijzing van het bestemmingsplan alsnog motiveren. Dat wordt dan bij de einduitspraak betrokken. Dit scenario blijkt niet meer mogelijk omdat de RvS geen nieuwe stukken meer accepteert.

27 maart 2017
In een besloten vergadering stelt wethouder Nico Oud voor het raadsbesluit van 6 februari te herzien. In die vergadering vernemen de raadsleden dat er al sinds 2015 een koopovereenkomst is. Die is op verzoek van Bakker stil gehouden, meldt wethouder Oud. Ook vernemen de raadsleden dat het raadsbesluit van 6 februari niet naar de Raad van State is gestuurd. De raad vat dat op als “minachting” van het college voor de gemeenteraad. De fracties ABA, VVD, PvdA en Jeppe Groenewold van A’82 vragen om een extra raadsdebat om de kwestie in de openbaarheid te bespreken.

3 april 2017
Tijdens het raadsdebat vragen verschillende raadsleden verschillende keren wie nu de verantwoordelijke wethouder is. Nico Oud heeft zich een tijd lang geprofileerd als woordvoerder van het dossier en zijn naam staat boven sommige stukken. Staande de vergadering blijkt dat Will Bakema de verantwoordelijke wethouder is. Hij krijgt een Motie van Wantrouwen aan zijn broek, ondertekend door ABA, PvdA, VVD en CDA. Bakema krijgt door een procedurele manoeuvre van voorzitter Albert de Hoop na de schorsing als eerste het woord in plaats van degene die de schorsing aanvroeg (Piet IJnsen). De wethouder onder vuur wacht de motie niet af en dient zijn ontslag in.

Kosten
De gemeente heeft in 2016 voor het project De Hagen 50.500 euro kosten gemaakt (verhuiskosten van de huurders en afsluiten nutsvoorzieningen). Huurderving scheelt de gemeente 19.200 per jaar. Weer bewoonbaar maken van de huisjes kost 113.000 euro. Om ze levensloopbestendig te maken kost nog eens 80.000 euro extra. Volgens het gemeentelijk woningbedrijf zijn de woningen ondanks de kosten rendabel. 

Toekomst
De Raad van State moet nog een definitieve uitspraak doen over het bestemmingplan, maar zal dat zeer waarschijnlijk vernietigen omdat de gemeente de twee reparaties niet heeft uitgevoerd.

Will Bakema is per direct uit functie, zodat de gemeente met een wethouder minder zit. Hoe die vacature moet worden ingevuld is onderwerp van overleg in Ballum.
Pas op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen waarbij de burgers aan zet zijn en de kaarten opnieuw worden geschud.

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?