Klimaatbestendig Fryslân vraagt inzet van iedereen

LEEUWARDEN – Een proefproject voor warmtewinning uit oppervlaktewater, het terugdringen van lachgas en methaan dat vrijkomt bij de waterzuivering en een provinciale visie op een Fries klimaatlandschap. Dat zijn enkele acties uit de deze week door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân vastgestelde Klimaatagenda: ‘En wat doen we morgen met water?’ Het dagelijks bestuur beschrijft daarin acties en maatregelen voor een klimaatbestendig Fryslân in 2050.

“Toename van neerslag, droogte en zeespiegelstijging vragen om een robuuster watersysteem”, aldus dijkgraaf Paul van Erkelens. “Water moet meer de ruimte krijgen, zodat we hoosbuien met minder overlast en schade kunnen opvangen. En het waterbergend vermogen van de grond moet verbeteren”.

Samen werken aan oplossingen

Het klimaatbestendig maken van Fryslân en een gedeelte van het Groninger Westerkwartier vraagt de inzet van iedereen. Want aanpassingen in het watersysteem kunnen slechts voor een deel in de oplossing voorzien. Bouw van klimaatbestendige woonwijken en aanpassingen in bestaande wijken zijn nodig om water tijdelijk te bergen of bij droogte juist vast te houden. Ook kunnen inwoners en bedrijven zelf maatregelen nemen om bij wateroverlast de schade zoveel mogelijk te beperken. En in het landelijke gebied wil het waterschap het gesprek gaan voeren over het gebruik van de laagste percelen, gevolgen van schaarste in zoetwater en toename van verzilting.

Klimaatstresstest

Belangrijk hulpmiddel is de klimaatstresstest voor het bebouwde gebied. Deze digitale kaart maakt Wetterskip Fryslân samen met Friese gemeenten en de provincie. De kaart maakt inzichtelijk wat de kwetsbare plekken zijn voor hitte en hoosbuien.

Ook maakt Wetterskip Fryslân dit jaar een stresstest voor het hele landelijke gebied. Zodra de resultaten beschikbaar zijn, wil het waterschap samen met gemeenten een gebiedsdialoog starten met belanghebbenden. Hierin komen de problemen en mogelijke oplossingsrichtingen aan de orde.

Maatregelen

Wetterskip Fryslân blijft ondertussen werken aan dijkverbetering, het versterken van oevers en kaden, de aanleg van meer waterberging en andere maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Ook onderzoekt het waterschap nieuwe mogelijkheden om verder te verduurzamen, zoals het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewater.

Fries klimaatlandschap

Wetterskip Fryslân krijgt steeds vaker de vraag of dijken en kaden gebruikt mogen worden voor het plaatsen van zonnepanelen. Het bestuur wil daarom in kaart brengen welke gevolgen dit heeft voor de kwaliteit van de dijk en voor praktische zaken als onderhoud, beheer en eigendom. Het waterschapsbestuur vraagt de provincie tegelijkertijd een visie te ontwikkelen op een Fries klimaatlandschap. Daarin moet onder andere aandacht zijn voor de vraag of het landschappelijk wenselijk is zonnepanelen op dijken te plaatsen en onder welke condities.

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân bespreekt de Klimaatagenda in zijn commissievergadering van 6 februari.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *