Invloed van water op Fryslân van toekomst

LEEUWARDEN – Om onze waterrijke provincie op lange termijn leefbaar en bewoonbaar te houden, is een toekomstbestendig waterbeleid noodzakelijk. Het Regionaal Waterprogramma (RWP) geeft hier invulling aan en omschrijft het waterbeleid voor opvolgende periodes van zes jaar. Deze week is het nieuwe RWP als ontwerp behandeld door Gedeputeerde Staten. Hierin wordt de wateropgave van Fryslân voor de komende zes jaar omschreven.

Het Ontwerp RWP zet het beleid van de afgelopen jaren grotendeels voort. Wel zijn onderdelen van het waterbeleid aangescherpt om het tempo van de klimaatverandering bij te kunnen houden. In de toekomst zullen we ’s zomers vaker perioden met langdurige droogte en extreme hitte afgewisseld zien met extreme regenbuien die plaatselijk voor overlast kunnen zorgen. ‘s Winters kunnen we vaker langdurig natte perioden verwachten. Om hier goed op voorbereid te zijn, werken we de komende jaren aan een waterpeil waarbij verzilting zoveel mogelijk wordt vertraagd en droogte zo goed mogelijk wordt tegengehouden. Ook hebben we grondwatergebieden aangewezen die optimaal beschermd moeten worden, zodat we ook in de toekomst drinkwater van ons grondwater kunnen blijven maken. Warme zomers zorgen ook voor behoefte aan meer en schoon zwemwater, daarom staat in het RWP de ambitie om meer zwemwaterlocaties aan te wijzen. In de uitvoering van de maatregelen nemen we nieuwe kennis uit diverse onderzoeken en studies mee, zoals bijvoorbeeld de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI die in 2023 worden verwacht.

“Fryslân hat leechlizzende gebieten en is kwetsber foar oerstreamingen en wetteroerlêst. Dêrneist feroaret it klimaat, giet de seespegel omheech en sakket de Fryske boaiem. Dat binne wichtige wetter- en klimaattema’s dêr ’t wetlike en spesifike Fryske taken oan ferbûn sitte”, legt Gedeputeerde Douwe Hoogland uit. Hieraan moet en wil Provincie Fryslân de komende jaren invulling geven om mee te kunnen bewegen in de klimaatverandering. Deze taken staan omschreven in het RWP. Om dit programma te kunnen schrijven is er nauw samengewerkt met Friese gemeenten, Rijkswaterstaat en Waterbedrijf Vitens. Daarnaast is de provincie in gesprek geweest met dialoogpartners uit landbouw-, sportvisserij- en natuurorganisaties. Ook is het RWP van de provincie afgestemd met Wetterskip Fryslân, zodat hun Water Beheerprogramma (WBP) inhoudelijk goed aansluit op het RWP.

Afgelopen week is het RWP als ontwerp behandeld door Gedeputeerde Staten. Zij zullen het definitieve rapport formeel vaststellen in het tweede kwartaal van 2022. Voorafgaand daaraan wordt het op 15 december behandeld door Provinciale Staten, waarna het gedurende 8 weken ter inzage ligt. Het WBP van Wetterskip Fryslân zal in dezelfde periode ter inzage liggen. Dit betekent dat een ieder zowel het RWP van de provincie, als het WBP van Wetterskip Fryslân vanaf medio december 2021 tot medio februari 2022 kan inzien.

Meer informatie over water in Fryslân is te vinden op: water in Fryslân.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *