Intensievere samenwerking tussen FUMO en Veiligheidsregio

LEEUWARDEN – De FUMO (Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving) en de Veiligheidsregio Fryslân hebben een convenant met samenwerkingsafspraken ondertekend. Partijen gaan met dit convenant de samenwerking intensiveren. De kennis, expertise en het netwerk van beide partijen moet bijdragen aan betere en eenduidigere adviezen richting provincie en gemeenten. Daarmee dragen ze bij aan een veiligere en gezondere leefomgeving in Fryslân.

Verbetering samenwerking en betrokkenheid

Er is behoefte aan betere onderlinge afstemming en daarnaast aan afstemming op meerdere taakvelden. “We kunnen zo nog efficiënter werken, onder andere door gebruik te maken van elkaars expertise”, aldus Pieter Hofstra, directeur FUMO.

Partijen houden elkaar onder andere op de hoogte over ongewone voorvallen en incidenten, betrekken elkaar bij vergunningaanvragen of ruimtelijke plannen en stemmen inhoudelijke adviezen en producten procesmatig af.

Om de samenwerking en betrokkenheid van beide partijen te bevorderen worden er bijvoorbeeld jaarlijks terugkerende informatie- en kennisbijeenkomsten georganiseerd en wordt er periodiek overlegd om de afstemming te verbeteren.

In de praktijk

Zowel FUMO als Veiligheidsregio Fryslân komen veel bij provincie, gemeenten en bedrijven op locatie. Wanneer één van de partijen daarbij iets opvalt wat van belang is of kan zijn voor de andere partij, wordt hier actief gevolg aan gegeven. Wim Kleinhuis, directeur van Veiligheidsregio Fryslân “Door de intensievere samenwerking worden medewerkers van beide partijen op den duur elkaars ogen en oren op het gebied van veiligheid en leefbaarheid die zij anders hadden gemist. Zo vullen we elkaar ook praktisch in het veld aan. ”

Veiligheidsregio Fryslân

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslan, GGD Fryslan samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Veiligheidsregio Fryslân is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van de Friese gemeenten.

FUMO

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. FUMO-medewerkers verlenen vergunningen, houden toezicht bij bedrijven en handhaven waar nodig. Ook geven ze advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken. De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers: de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Op Ameland houdt de FUMO bijvoorbeeld de stortplekken van boorspoeling in de peiling.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *