Ingezonden – Toeristenbelasting voor overnachtingen in groepsaccommodaties

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Ameland'82 legt uit hoe zij vinden dat het zit met de toeristenbelastingverlaging voor groepsaccommodaties.

Toeristenbelasting voor overnachtingen in groepsaccommodaties

Tijdens de raadsvergadering op 27 november jl. stond op de agenda het voorstel van Burgemeester en wethouders (lees: B&W) tot vaststellen van de Verordening Toeristenbelasting 2018. Door de fracties van Ameland’82 en het CDA werd hierop een amendement (= een wijzigingsvoorstel) ingediend, dat door een krappe meerderheid in de raad werd aangenomen. Verschillende reacties in de media volgden.

Wat wilden Ameland’82 en het CDA nu precies? In het voorstel van B&W werd voorgesteld om voor de overnachtingen in een groepsaccommodatie een afwijkend, lager tarief aan toeristenbelasting te heffen, namelijk € 1,25 in plaats van het algemene voorgestelde tarief van € 1,55 per persoon. Ameland’82 en het CDA vonden dit tarief voor de gebruikers – meest kinderen in een groepsverblijf – nog steeds te hoog en pleitten al jaren voor een aanpassing van het tarief.

Waarom stelde B&W eigenlijk zelf voor om ook iets aan het tarief voor de toeristenbelasting in een groepsaccommodatie te doen en deze op € 1,25 per overnachting te stellen in plaats van het algemene tarief van € 1,55 per persoon? Dus een korting te geven van € 0,30 per persoon per overnachting in bijv. een groepsverblijf? B&W deed dat om de volgende redenen:

  • Het aandeel toeristenbelasting in de totale logieskosten is relatief hoog;
  • De verhouding tussen de gemiddelde overnachtingsprijs in een groepsverblijf en de prijs per overnachting in een hotel of luxe bungalow is nog steeds niet goed.
  • Een bedrag van € 1,55 op een overnachtingsprijs van bijvoorbeeld € 10,00 betekent voor de huurders een stevige heffing;
  • In deze markt (scholen, kerkelijke organisaties e.d.) wordt toch erg op de prijs gelet.

Okay, het was in ieder geval een begin van een andere koers voor deze doelgroep. Maar omdat de fracties van Ameland’82 en het CDA al jaren hadden voorgesteld om vanwege dezelfde redenen het tarief aan te passen, vonden zij de voorgestelde korting van € 0,30 per persoon nog te weinig.

Op de volgende momenten heeft met name Ameland’82 dit al eerder aan de orde gesteld:

  • In oktober 2013 heeft Ameland ‘82 bij de behandeling van de begroting 2014 al gepleit voor een andere manier van inning middels een beter en rechtvaardiger systeem;
  • In 2014 heeft Ameland ‘82 bij de behandeling van de begroting 2015-2018 opnieuw gepleit voor herziening van de grondslag van de TB en een andere manier van inning;
  • In 2016 heeft Ameland ‘82 bij de behandeling van de begroting 2017-2020 specifiek gepleit om de TB voor kinderen tot bijv. 12 jaar bij voorkeur op nihil te stellen;
  • In 2017 heeft Ameland ‘82 bij de behandeling van het jaarverslag 2016 wederom gepleit voor een spoedige aanpassing van de TB voor kinderen tot 12 jaar;
  • In 2017 heeft Ameland ‘82 bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 opnieuw de wens geuit om het systeem van de TB te herzien + een nul-tarief voor kinderen tot 12 jaar.

Het kwam dus niet zo maar uit de lucht vallen en ook meerdere keren waren de meeste fracties het daar min of meer wel mee eens. De gemeente Ameland wist dus al jaren dat er een duidelijke politieke wens lag om het tarief voor kinderen bij voorkeur op nul te stellen! Te meer daar er ook al jaren gewaarschuwd wordt om rekening te houden met de gebruikers van de groepsverblijven, de verminderde budgetten voor deze vorm van vakantie o.a. door het verstrekken van minder subsidies en eigen bijdragen.

De conclusie is dus dat (in ieder geval) Ameland ‘82 al minimaal 5 jaar heeft gevraagd om het systeem van de TB te herzien en al minimaal 3 jaar specifiek voor de kinderen tot 12 jaar.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat – behalve steun en instemming met de indiening van de fractie van het CDA – dit voorstel in de raad van 27 november jl. ook steun kreeg van mw. Alice de Jong van de fractie van Algemeen Belang Ameland.

Dat dit voorstel door sommigen in de media o.a. van commentaar werd voorzien onder bijvoorbeeld de titels: “Geld klotst tegen de plinten” of “Gemeenteraad Ameland speelt weer Sinterklaas” laten wij dan ook graag voor hun rekening.

Juist omdat tegelijkertijd is besloten om tot een eerlijkere manier van belastingheffing over te gaan op basis van registratie van werkelijke aantallen overnachtingen, leidt dat – volgens B&W zèlf – tot een forse meeropbrengst van toeristenbelasting. Laten we dus eerst maar eens een paar jaar hiermee werken, daarna het nieuwe systeem evalueren en dan de balans maar weer eens opmaken in plaats van nu al conclusies te trekken.

Het Bestuur en fractie van Ameland ‘82

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *