Ingezonden – Reactie AmelandEén

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Theo Faber van AmelandEén reageert op een column en een artikel op PA.

Betreft reactie AmelandEén op column “Dit kan niet” en artikel “Ambousen wil volledige horeca”

Als AmelandEén zijn we simpelweg van mening dat de schrijver van het artikel en de column de situatie niet juist weergeeft.

We onderbouwen dit met de bijgevoegde brief onder aan deze ingezonden reactie. Deze brief stuurden wij op 26 april als fractie aan het college. Tevens voegen we onze vragen uit het vragenhalfuurtje toe waar de column op gebaseerd is. Wij zijn er van overtuigd dat de lezer met deze stukken in handen zelf kan vaststellen dat de situatie anders in elkaar zit dan gesuggereerd in zowel het artikel als de column.

Daarnaast nog de volgende twee toevoeging:

De schrijver van de column heeft een punt t.a.v. onze beloofde verantwoording over de coalitievorming een maand na de verkiezingen. Daarmee hebben we bedoeld na de coalitievorming, in dit geval dus na komende maandag 14 mei. Eerder kun je immers ook geen verantwoording afleggen. We hadden hierover beter tussentijds moeten communiceren. Dat trekken we ons aan.

Met “Dit kan niet” bedoelde ik: “de gevoerde procedure is niet zuiver”. Ik bedoelde niet zoals de schrijver interpreteert “AmelandEén vindt het onbegrijpelijk dat hier een ‘volledige’ horecavergunning wordt afgewezen door het college”. Het college was tot 27 april voornemens volledige horeca toe te staan maar heeft na de opinie van de Raad te hebben gehoord hier juist van afgezien en stelt nu een evaluatie voor van het horecabeleidsplan, wat wij in onze brief van 26 april al doen.

Mooi dat de pers ons namens de Amelander bevolking scherp houdt, maar hopelijk wordt er ook waarde gehecht aan een juiste weergave en interpretatie van de feiten. Dit kan soms ook simpelweg door het toepassen van wederhoor.

Fractie AmelandEén

Theo Faber

Betreft: Opinie aanvraag verruimen planologisch gebruik centrumgebouw Ambousen/Qurios

Geacht College,

Hartelijk dank voor de gelegenheid onze opinie te geven.

Opinie zowel inhoud als procedure:

De gevoerde procedure is niet zuiver. Het bouwproces is gestart met het idee er een horeca te vestigen die valt onder de beleidsregel ‘ondergeschikte horeca’. Die vorm van horeca is absoluut niet bedoeld en geschikt voor een camping. Dat blijkt ook, want nog tijdens de bouw komt er nu een aanvraag voor het verruimen van planologisch gebruik. Het andere planologisch gebruik, te weten; detailhandel, take-away en een inpandige bedrijfswoningen hadden wat ons betreft ook ‘op de heenweg’ in het proces meegenomen moeten worden. Door deze werkwijze kun je ‘alles’ mogelijk maken omdat je achteraf min of meer voor een voldongen feit staat.

Op zichzelf vinden we horeca en een campingwinkel(tje) passend bij dit formaat recreatiepark, maar vergun dit dan ook op ‘de normale zuivere wijze’. De nu voorgesteld ‘tussenvorm’ (volledige horeca met enkele kenmerken van ondergeschikte horeca) zijn wij op tegen. Het staat de aanvrager vrij om voor dit karakter te kiezen, maar door het als gemeente nu voor te schrijven impliceer je een 3evorm van horeca. Dit zorgt voor onduidelijkheid en precedent werking.

Wij zijn tegen het toestaan van bedrijfswoningen die in de toekomst kunnen worden verkocht en uiteindelijk een andere bestemming / gebruik krijgen dan bedoeld. Dat er behoefte is aan personeelshuisvesting onderschrijven wij. De volgende passage uit de “beleidsnotitie bedrijfswoningen en personeelshuisvesting gemeente Ameland 2017” vinden wij matig tot zwak: “Alleen bij volwaardige agrarische bedrijven wordt een bedrijfswoning bij recht mogelijk gemaakt. Voor andere locaties zijn er in beginsel geen mogelijkheden. Bij een aanvraag zal dit per geval moeten worden beoordeeld, waarbij de aanvrager moet aantonen middels een bedrijfsplan dat de bedrijfswoning noodzakelijk is. Daarnaast moet de bedrijfswoning planologisch inpasbaar zijn. Omdat campings steeds meer te maken krijgen met een intensivering van de bedrijfsvoering, kan een tweede bedrijfswoning noodzakelijk zijn.”De laatste zin is te betwisten (zie feitelijke situatie alle andere campings met misschien één uitzondering op moment van schrijven).

Conclusie:

Wij respecteren de beslissingsbevoegdheid van het college van B&W maar roepen wel op tot de volgende aanpassingen in het besluit:

 • Volledige horeca of geen horeca. Geen tussenvormen.
 • Gezien er al twee (bedrijfs)woningen op het terrein aanwezig zijn. Geen extra bedrijfswoningen. Wel personeelshuisvesting.

Vervolg open einden / toekomst: (komen we op terug)

 • Nadere reflectie / evaluatie van dit proces verloop
 • Evaluatie /actualisatie horecabeleidsplan i.v.m. de ca. 250 extra verhuur accommodaties Hollum
 • Evaluatie /actualisatie beleidsregel ondergeschikte horeca
 • Evaluatie /actualisatie beleidsnotitie bedrijfswoningen en personeelshuisvesting gemeente Ameland 2017

Met vriendelijke groet,

Fractie AmelandEén


Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W 7 mei 2018

Vragen AmelandEén

Ambousen: Recentelijk heeft uw college alle raadsfracties gevraagd hun opinie te geven ten aanzien van de aanvraag voor het verruimen van het planologisch gebruik centrumgebouw Ambousen/ Qurios, waarvoor dank. AmelandEén heeft hierop reactie gegeven (zie brief). Wij zijn van mening dat er geen zuivere procedure is gevolgd. Vóór de bouw is ondergeschikte horeca toegestaan en nu tijdens de bouw wordt gevraagd om verruiming van het planologisch gebruik oftewel “volwaardige horeca”.

 • Vraag:Waarom is voor deze “2-traps” procedure gekozen?
 • Vraag:Wat heeft u gedaan met onze oproep t.a.v. de horeca en de bedrijfswoning?

Collegebevoegdheid “kruimelgeval regeling” (juiste term?): De bij vraag 2 geschetste situatie is een voorbeeld waar het College op basis van de “kruimelgeval regeling” bevoegd is te beslissen. Het blijkt door dit voorbeeld dat dit (anders dan de naam doet vermoeden) een behoorlijk ruim te interpreteren regeling is en dat de bevoegdheid ook behoorlijk rekbaar is.

 • Vraag: Kunt u samenvatten waarvoor deze regeling aanvankelijk bedoeld was?
 • Vraag: In wat voor soort gevallen is deze regeling het afgelopen jaar zoal toegepast? Is hierover actief gecommuniceerd met Raad?
 • Vraag: Is het juist dat er onder deze regeling door het college ook bedrijfswoningen zijn omgezet naar de bestemming recreatie?

Nabericht: AmelandEén stelde naar aanleiding van het nieuwsbericht, de column en deze Ingezonden een dossiertje samen met informatie over deze zaak. Wie geïnteresseerd is kan het opvragen bij AmelandEén.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *