Ingezonden – Open Brief van Actiegroep de Waakvlam

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. Inzendingen die anoniem worden gestuurd worden niet geplaatst. In het uiterste geval kunnen de stukken geplaatst worden zonder dat de naam er bij wordt vermeld.

Aan de gemeenteraad van Ameland.

Ameland, 6 Juli 2015.

Geachte leden van de gemeenteraad van Ameland,

Na de raadsvergadering van 29 juni jl. zijn we door honderden Amelanders benaderd, die zich zorgen maken over de ontwikkelingen in De Vleyen en dan met name de realisatie van de plannen van de heer Westers. Wij hebben hieronder samengevat weergeven wat deze zorgen zijn.

1. Voor Wellness is rust, ruimte en stilte nodig, wat op die plaats niet te bieden is.

2. Het project is te groot voor het kleinschalige karakter van het eiland.

3. Handel vanuit de kracht en de talenten van de Amelanders zelf.

4. De logistieke capaciteiten van en naar Ameland bereiken zijn grenzen, evenals het wegenstelsel op Ameland.

5. Ofschoon niet geheel negatief over de Wellnessbranche is er in zijn algemeenheid een zorg, o.a. verwoord in het trendrapport van de Rabobank.

Ad 1.

Voor Wellness is rust, ruimte en stilte nodig.

Het deel van De Vleyen, waarin het project moet worden gebouwd, ligt in het intensieve recreatiegedeelte.

Dat betekent dat er dagelijks intensief gebruik gemaakt wordt van de aanwezige faciliteiten. Veel kinderen spelen in de aanwezige speel-en klim toestellen, de plassen worden door vissers gebruikt en ’s winters, wanneer mogelijk, intensief beschaatst.

Spelende kinderen in De Vleyen kunnen door Wellness- en hotelbezoekers al snel als overlast ervaren worden. De lodges zullen dicht aan het water gebouwd worden en de huurders hiervan zullen hun privacy op prijs stellen. Deze is echter niet gewaarborgd door het open recreatieve karakter van De Vleyen. Het water en terrein zijn namelijk toegankelijk voor een ieder en dat moet zo blijven. De Vleyen is destijds opgezet als een plek waar een ieder op zijn manier kan recreëren en waar kinderen naar hartelust kunnen spelen. Kinderen die in de toekomst weer terug zullen komen naar Ameland met hun kinderen.

Tevens is in de nabijheid van het project de discotheek The Swinging Mill gevestigd. Een van de weinige uitgaansgelegenheden voor jongeren op het eiland. Het risico bestaat dat de bewoners van de dichtbijgelegen nieuw te bouwen lodges overlast gaan ondervinden van de discobezoekers.

In de diverse rapporten is onderzoek gedaan naar eventueel overlast van het Wellnescentrum naar de omgeving, maar is geen onderzoek gedaan naar eventueel overlast van de omgeving richting de naar rust zoekende Wellnesbezoeker.

Realisatie van de plannen kan leiden tot een (groot) conflict van belangentegenstellingen en kan negatief uitwerken voor al deze belanghebbenden.

Ad 2.

Zorgen zijn er ook over het effect van een grootschalig project op het kleinschalige karakter van het eiland.

Een vaak gebruikt argument is seizoenverlenging. Echter in de maanden buiten het hoogseizoen om moeten de 100 hotelunits/ lodges/ appartementen ook verhuurd worden. Uit navraag bij ondernemers uit de hotel- en appartementensector blijkt dat ze ook nu al veel inspanningen moeten doen om de kamers verhuurd te krijgen. Het beoogde plan met 100 extra kamers betekent al snel 200 extra hotelbedden. Het gemiddelde hotel in het dorp Nes beschikt over ongeveer 80 bedden. Bouw van de logeereenheden zou dus een extra groot nieuw hotel betekenen. Dit betekent meer druk op het reeds grote aanbod.

Er is een schatting gemaakt van het aantal te verwachten extra bezoekers van het project. In het verleden zijn er grote projecten gerealiseerd met een te grote verwachting qua bezoekersaantallen. We moeten dus ook waken voor een tweede Aqua Plaza fiasco.

Als een dergelijk centrum alleen uit kan met overnachtingsfaciliteiten, dan staan in de directe omgeving vele hotels en appartementen beschikbaar. Voordeel van deze samenwerkingsvariant hierbij is dat het geld vooral op Ameland blijft en het karakter van het gebied zo min mogelijk aangetast wordt. Precies wat u in uw beleidsplannen wilt realiseren en het is ook precies wat de Amelander bevolking wenst: ontwikkeling binnen bepaalde grenzen en met de Amelanders, waarbij het geld voor het overgrote deel op Ameland blijft en het eiland geen speelbal wordt van externe projectontwikkelaars, investeerders en beleggers. Ook seizoenverlenging kent een grens. Wij hopen dat u dit meeneemt en dat u uw afwegingen maakt vanuit een breder perspectief

Ad 3.

Naar onze mening is het beter om vanuit de kracht en de talenten van de Amelanders zelf te werken.

Veel Amelander ondernemers kennen hun plaats en zijn realistisch omdat ze generaties lang al te maken hebben met het toerisme. De mensen komen bijvoorbeeld niet speciaal voor de musea naar Ameland, maar genieten er van tijdens hun vakantie.

Dat geldt ook voor Wellness. De toerist komt voor het strand, de natuurgebieden en de pittoreske dorpjes en als er een Wellnesscentrum in de buurt is, zal men daar wellicht gebruik van maken. Maar speciaal naar Ameland komen voor Wellness lijkt ons niet een juiste voorstelling van zaken. Daarvoor zijn er teveel Wellnesscentra elders die minder reistijd vragen.

De kracht van Ameland zit in zijn kleinschaligheid en in de Amelander familiebedrijven. Juist deze bedrijven zorgen voor continuïteit en hebben daardoor een lange termijnvisie. Het zijn nu met name de eilander familiehotels die uitblinken in kwaliteit, gastvrijheid, het oproepen van het eilandgevoel en het delen van culturele waarden.

Zo is hotel De Amelander Kaap in 20 jaar tijd verworden van een toeristisch trekpaard tot een naar onze mening gedateerd hotel. Blijkbaar kunnen ze de aansluiting met de top niet meer krijgen. Zie dan hotel Dolores (duurzaamheid), hotel Nobel (toprestaurant) en o.a. de hotels Ameland en Nes (eigentijds, modern en gastvrij).

Met andere woorden: blijf nuchter en investeer in de Amelanders zelf. Dat betekent overeenkomstig de nota “Ruimte voor diversiteit” oog hebben voor kleinschaligheid, duurzaamheid en continuïteit. Deze kwalificaties houden rekening met de cultuur van het eiland.

Ad 4.

De logistieke capaciteiten van en naar Ameland bereikt zijn grenzen, evenals het wegenstelsel op Ameland.

In de memo, opgesteld door onderzoekbureau Rho, wordt de verkeerstoestand omtrent de Strandweg Nes beschreven. In het rapport word beschreven dat de Strandweg een erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30km/u is. Echter buiten de bebouwde kom geldt op de Strandweg te Nes een maximumsnelheid van 60 km/u.

In het rapport wordt beschreven dat er in het laagseizoen een verkeersintensiteit van 1070 mvt/etmaal is en in het hoogseizoen een ruime verdubbeling van 2340 mvt/etmaal op de Strandweg. In deze metingen zijn echter alleen  motorvoertuigen opgenomen. Er word geen rekening gehouden met de forse toename van fietsers en wandelaars gedurende het hoogseizoen.

In het rapport staat tevens beschreven dat 25% van de eilandbezoekers een auto meeneemt. Een gedeelte van deze 25% zal verantwoordelijk zijn voor de verdubbeling van de verkeersbewegingen op de Strandweg.

Het is echter niet duidelijk wat de invloed van de overige 75% eilandbezoekers op de verkeerssituatie van de Strandweg is. Een deel van de 75% zal ook gebruik maken van openbaar vervoer en taxi’s wat de toename van de motorvoertuigen ook verklaart. Het grootste deel zal echter ook wandelend en fietsend zijn weg zoeken. Gezien het percentage van 75% dat geen gebruik maakt van een auto, zorgt ervoor dat de toename van fietsers en wandelaars vele malen groter is dan de toename van motorvoertuigen in het hoogseizoen. Tevens zullen bezoekers na aankomst hun auto ook laten staan om het eiland op de fiets of te voet te verkennen, zo ook op de Strandweg in Nes.

In het huidige plan zal de Molenweg worden omgelegd naar de Strandweg ter hoogte van het Natuurmuseum. Dit zal de verkeersdruk op een gedeelte van de Strandweg doen verhogen. Daar de Molenweg alleen voor bestemmingsverkeer toegestaan is zal door de omleiding geen extra gemotoriseerd verkeer op de Strandweg te verwachten zijn.

De Molenweg wordt intensief door wandelaars en fietsers gebruikt. Dit ook om in het hoogseizoen de drukke Strandweg te mijden.

Er zijn in de memo echter geen cijfers weergegeven over de verkeersintensiteit en de eventuele toename op de Strandweg van fietsers en voetgangers, wanneer de Molenweg wordt omgeleid.

In de memo word met onjuiste en onvolledige getallen gerekend en derhalve geeft het geen reëel beeld van de te verwachten situatie.

Gezien de huidige drukke situatie in het hoogseizoen op het gedeelte vanaf het Natuurmuseum en de kruising Strandweg, Molenweg en Zwarteweg is het zeer onwenselijk dat de verkeersdruk hier nog verder wordt opgevoerd.

De wens van ons derhalve is om de Molenweg zijn huidige traject te laten volgen.

Ad 5.

Er zijn veel artikelen en rapporten over Wellness verschenen de laatste jaren. Wij willen u wijzen op een naar onze mening redelijk betrouwbaar rapport van de Rabobank over de cijfers en trends in de Wellnessbranche.

Jaarlijks geeft de Rabobank een visie op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en doet dat per branche. Ofschoon niet geheel negatief over de Wellnessbranche is er in zijn algemeenheid een zorg. “Vanwege het sterk toegenomen aanbod van afgelopen jaren is er sprake van een verzadigde markt, wel zien we hierin regionale verschillen. Er wordt met name op prijs gevochten om de gunst van de consument. De gerealiseerde entreeprijs ligt fors lager dan de officiële entreeprijs door allerlei kortingsacties. Dit leidt tot prijserosie. In twee jaar tijd is het bedrag dat men gemiddeld besteedt bij de Wellness met bijna 20% gedaald. Rendement versus investering staat dan ook onder druk. Om het onderscheid te maken in deze markt is blijvend vernieuwen en innoveren een must. Overall leidt een lichte volumestijging in combinatie met prijserosie door toenemend aanbod tot een neutraal sentiment voor 2015. De prognose voor de langere termijn blijft neutraal […].”

Geachte leden van de raad. Wij zijn er niet op tegen om van het oude zwembad een Wellness- en kuuroord te maken echter dan wel rekening houdende met de reeds bestaande faciliteiten en mogelijkheden in de omgeving. Er wordt in het herziene plan gepresenteerd op 6 juli j.l. nog steeds teveel inbreuk gemaakt op de omgeving. Ook wordt er nog buiten de in 2012 aangegeven kadasternummers gebouwd. Wij verzoeken u met het oog op bovenstaande argumenten en het behoud van het karakter van Ameland tegen de plannen van Westers te stemmen.

Hoogachtend,

Namens het actiecomité,

Suzanna Twickler, voorzitter.

Martin Oud, secretaris.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *