Ingezonden – Ameland‘82 wil stabiel bestuur voor Ameland

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Bestuur en fractie van Ameland ‘82 zijn vanavond even bijeen geweest en laten het volgende weten:

Ameland‘82 wil stabiel bestuur voor Ameland

"Ameland’82 heeft maandag 8 januari 2018 in een extra raadsvergadering helderheid gevraagd aan coalitiepartij ABA. Ameland’82 maakt zich namelijk zorgen over de stabiliteit van het gemeentebestuur nu ABA – raadslid Alice de Jong heeft aangekondigd over te stappen naar het CDA. Daarmee is het onzeker of zij bij raadsvoorstellen de coalitie zal steunen, of toch het standpunt van het CDA zal kiezen.

Politieke verhoudingen op Ameland

Eerst iets over de politieke verhoudingen op Ameland in de laatste jaren. Het Amelander eiland bestuur is de afgelopen jaren in onze ogen regelmatig geheel onnodig negatief onderwerp van gesprek geweest. Absoluut geen zaak om trots op te zijn, integendeel. Al deze commotie doet ons mooie eiland geen goed en verstoort de onderlinge verhoudingen behoorlijk.

Politiek bedrijven bestaat vooral uit het maken van goede en betrouwbare afspraken en dikwijls moet er in een spanningsveld ook naar een compromis worden gezocht. Voor de duidelijkheid gaan wij even kort terug naar eind 2016 toen een nieuw Bestemmingsplan “De Hagen” in Hollum in de raad aan de orde kwam met een oplossing voor de parkeer-problemen van supermarkt de Coöp. Nadat in overleg met de exploitant van de Coöp een compromis was bereikt, kon namelijk door het college een bestemmingsplan worden voorbereid en voor vaststelling naar de raad worden gestuurd, omdat alle partijen immers op een volwassen manier uit een moeilijke eigendomskwestie waren gekomen. Onderdeel van dat compromis was dat de bestaande ouderenwoningen aan De Hagen zouden worden gesloopt voor uitbreiding van het bestaande parkeerterrein. Daarvoor moest o.a. het bestaande Bestemmingsplan worden gewijzigd.

Democratische spelregels

Omdat enkele omwonenden moeite hadden met dit plan, werd bezwaar en later beroep bij de Raad van State aangetekend. Daarop besloot de Raad van State dat het voorbereide en eerder door de raad vastgestelde bestemmingsplan op enkele onderdelen moest worden gerepareerd. Doordat enkele raadsleden tijdens de daaropvolgende raadsvergadering begin 2017 echter anders stemden dan bij de behandeling van het eerste Bestemmingsplan, werd het inmiddels aangepaste Bestemmingsplan uiteindelijk door de raad verworpen en helemaal niet vastgesteld. In de ambtelijke rompslomp en verwarring daarna werd de Raad van State te laat van dit besluit op de hoogte gesteld, waardoor onze wethouder Will Bakema zich hiervoor verantwoordelijk voelde en zijn ontslag aanbood aan de raad. Natuurlijk heeft een ieder recht op zijn of haar eigen mening, maar door de gewijzigde stemverhouding in de raad is dit een mooi voorbeeld van het gevolg van een haperende democratische besluitvorming over een dossier, zodat er een vroegtijdig einde kwam aan een goed functionerend college, met alle gevolgen van dien.

Om een verdere bestuurscrisis te voorkomen, hebben wij uiteindelijk onze verantwoordelijkheid genomen en zijn samen met Algemeen Belang Ameland een samenwerkingsverband overeengekomen. Tevens werd voor Ameland ‘82 een wethouder van buiten het eiland aangetrokken in de persoon van Peter Pot.

Coalitie-akkoord

Vervolgens werd er een kort maar ambitieus coalitieakkoord gesloten. Helaas moesten wij in diezelfde periode ook afscheid nemen van ons zeer gewaardeerde raadslid Dirk Brouwer, die om gezondheidsredenen de lokale politiek vaarwel moest zeggen. De samenwerking met Algemeen Belang Ameland verliep daarna goed. Op 19 december 2017 kregen we een brief van een raadslid van Algemeen Belang Ameland, waarin zij haar politieke toekomst kenbaar maakt en haar overstap naar het CDA wereldkundig maakt. Later vond onze fractie het verstandig hier toch een speciale raads-vergadering voor aan te vragen om vooral onze coalitiepartij en het betreffende raadslid in de gelegenheid te stellen zelf hierover helderheid te geven. Het is in onze ogen namelijk niet erg wenselijk dat een lid van een coalitiepartij in de fractie blijft zitten, terwijl zijn of haar politieke hart in feite al bij een andere politieke partij ligt. Daarom hebben we gevraagd of het wellicht niet beter was geweest dat zij haar zetel zou teruggeven aan Algemeen Belang Ameland. Helaas hebben wij noch van de fractie, noch van het raadslid daarop een antwoord ontvangen.

Conclusies

Omdat tevens uit haar brief was gebleken dat zij “het laatste jaar” politiek gezien al niet geheel meer op één lijn zat met haar eigen fractie, moet dat dus ook al het geval geweest zijn, op het moment dat de coalitie tussen Ameland ‘82 en Algemeen Belang Ameland werd gevormd. Alles overwegende heeft de fractie van Ameland ‘82 op maandag 8 januari jl. uitgesproken niet veel vertrouwen meer te hebben in een voortzetting van deze coalitie. Maar alles overwegende zijn wij bereid om in het belang van het bestuurlijk aanzien van onze gemeente en van een goede afronding van de laatste fase van deze raadsperiode, de samenwerking met Algemeen Belang Ameland tot de komende raadsverkiezingen op een normale manier voor te zetten. Daarbij vinden wij het belangrijk dat wij bij alle dossiers, die het college nog door de raad wil laten behandelen, op steun van de voltallige ABA-fractie kunnen rekenen.

Wij doen er naar onze mening alles aan om vanuit onze verantwoordelijkheid op een correcte manier onze gemeente te blijven besturen. De gemeente Ameland verdient een stabiel bestuur!

Bestuur en fractie Ameland‘82"

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *