Ingezonden – ‘Ameland, het heft in eigen hand!’

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Anonieme en onfatsoenlijke inzendingen worden niet geplaatst.

Ameland, het heft in eigen hand!

Blijft 24 uurs zorg op Ameland gehandhaafd? Wordt er geluisterd naar wat er op Ameland leeft? Is de zorgvraag leidend? Blijft De Stelp bestaan? Tal van vragen rond de thema’s zorg, wonen en welzijn, waarop nog geen heldere antwoorden zijn.

De visie waarmee het burgerinitiatief, de Zorg Coöperatie Ameland (ZCA) in het voorjaar van 2015 haar bieding deed op een deel van het faillissement van Pasana, kwam in het kort neer op “Je blijft op Ameland tenzij……”

De visie van de ZCA is gelet op bovenstaande vragen onverkort actueel. Reden genoeg om als ZCA door te gaan.

Onze visie is al in een vroeg stadium gedeeld met Het Friese Land, Zorggroep Kwadrant, Zorgverzekeraar de Friesland en de Gemeente. Het ministerie van VWS kijkt met bijzondere belangstelling naar het idee om vanuit een burgerinitiatief welzijn en zorg anders te organiseren. Minder regels, geen onderscheid tussen extramurale zorg en intramurale zorg, waarbij de mensen met hulpvragen leidend zijn. Het verder vorm geven van onze visie wordt door VWS ondersteund, door het beschikbaar stellen van adviseurs.

Via bewonersavonden, enquêtes en stap voor stap vanuit de vraag van de bewoners, is de ZCA bezig de visie concreet in te vullen. De volgende uitgangspunten zijn geformuleerd, op basis van het coöperatieve gedachtegoed.

  • Voldoende voorzieningen voor alle eilanders en hun gasten, zodanig dat inhoud wordt gegeven aan het begrip “je blijft op Ameland tenzij….”;
  • Een zorgpolis specifiek voor de Amelanders;
  • Gegarandeerde 24 uurs zorg op Ameland;
  • Geen onderscheid tussen intramurale en extramurale zorg;
  • Uitbouw van voorzieningen; o.a. crisisopvang, huisartsenbedden en multiple eerste lijns revalidatie;
  • Behoud van een gesloten afdeling;
  • Samenwerking met onderwijs en toerisme, zodat werkgelegenheid en voorzieningen juist vanaf het eiland vorm gegeven worden.

Om deze uitgangspunten zo goed mogelijk te realiseren wil de ZCA ook de inkoop van de langdurige zorg, de 1e lijns zorg en de en de WMO op zich nemen; het zogenoemde hoofdaannemerschap.

Na anderhalf jaar intensieve vrijwillige inzet met een fantastische groep mensen, doen we een beroep op de Amelanders om lid te worden van onze Coöperatie, om zodanig gezamenlijk verder vorm en richting te kunnen geven aan de zorg en het welbevinden op Ameland.

(In juni worden er inloopavonden georganiseerd waar verdere toelichting op onze plannen wordt gegeven en u lid kunt worden van de ZCA)

Namens de werkgroep ZCA, Jacob de Groot, voorzitter

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *