Hommeles in het onderwijs – het hoe en wat

HOLLUM – Het is goed hommeles binnen het openbaar primair onderwijs (OPO) op Ameland, met basisscholen De Schakel in Hollum en ’t Ienster in Ballum. Het gist en stinkt, niet zozeer in het klaslokaal als wel tussen het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad van OPO Ameland.

Op de raadsvergaderingagenda van 28 augustus staat een brief op hoge benen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) over het OPO en het opzeggen van het vertrouwen in de bestuurscommissie. De namen die schuilgaan achter de drieletterige afkorting GMR zijn Fabian Kock (voorziter), Paul Rona (onderwijzer en secretaris), Marloes Rijpstra (onderwijzeres), Eveline Sinnema (ouder), Gerrit van der Laag (ouder), Loes Metz (onderwijzeres), Christine de Bruyn (onderwijzeres) en Esther Hofker (ouder).

De door de gemeenteraad ingestelde bestuurscommissie (BC) wordt gevormd door Carla Plagge (voorzitter), Jester-Nynke Schoustra (secretaris), Sjon de Haan en Diana van Dillen. Verder heeft de BC een vacature voor een vijfde lid.

Persbureau Ameland bevroeg beide gremia over de kwestie. De BC gaf antwoord. De GMR koos er voor geen antwoord te geven en zelfs niet te melden dat ze niet van plan zijn antwoorden te geven.

De GMR wil niet verder met deze BC en vraagt aan de gemeenteraad om het bestuur van de twee scholen over te nemen. “Formeel gezien kan dat niet,” zegt burgemeester Albert de Hoop. De burgemeester is als portefeuillehouder onderwijs betrokken bij de problematiek. Hij had gesprekken met zowel de GMR als de BC en had de hand in het starten van een bemiddelingstraject.

Bron van het conflict is de directiestructuur, al spreekt de BC in haar brief aan de raad van “jarenlang bestaande cultuurproblemen.” De GMR wil een directeur in voltijd of bijna voltijd en de BC staat een parttime directeur voor met op elke school een locatieleider. De drie vormen gezamenlijk de directie van de twee kleine scholen, die samen 104 leerlingen hebben. Die structuur past bij de maat van de scholen, meent de BC en past binnen de financiën. Vorig jaar september stapte de GMR om deze kwestie naar de Geschillencommissie, die in oktober een bindende uitspraak deed. Het accent van die uitspraak wordt door de GMR anders gelegd dan door de BC. Waar de GMR leest dat er een directeur moet worden aangesteld zonder locatieleiders, leest de BC dat een parttime directeur financieel bij de organisatie past, maar dat er draagvlak ontbreekt. De BC zette vervolgens in op dat draagvlak. Voorzitter van de BC, Carla Plagge, motiveert de keuze van het bestuur.

“Het geschil met de GMR spitst zich toe op de invulling van de directie. De BC wil graag zoveel mogelijk leerkrachten voor de klas en daarmee de werkgelegenheid borgen. De GMR wil graag een fulltime directeur of een voor 0,8 fte. De BC is van mening dat het organisatorisch en financieel beter is een directeur in deeltijd aan te stellen, hierdoor blijven er meer middelen beschikbaar om in te zetten in de klas, voor leermiddelen en leerkrachten. Door het inzetten van twee locatieleiders is er sprake van een betere vervangbaarheid van de directeur waardoor er een stabielere organisatie is en er tevens op meer momenten een duidelijk aanspreekpunt voor de ouders aanwezig is.”

Toch vraagt de GMR op 22 juni 2017 aan de gemeenteraad om snel over te gaan tot actie en de BC te ontslaan. Dat ontslag kwam er niet. De BC voert haar taken uit zoals is vastgelegd in de verordening van de gemeente en bestuurt het openbaar primair onderwijs op het eiland. Dat doet het in augustus 2017 nog steeds. Voor het schooljaar 2017-2018 heeft de BC inmiddels een interim directeur aangesteld die samen met de twee locatieleiders het managementteam van OPO Ameland vormen. De nieuwe parttime directeur is de 57-jarige Wim de Vries uit Sneek. De scholen draaien alweer een week, de directeur treedt vandaag aan. Met het onderwijs zit het wel goed, meent de BC; het personeel staat voor goed onderwijs voor de Amelander kinderen.

De BC probeert haar idee door te drukken, stelt de GMR in haar brief aan de raad. Leerkrachten zouden er lichamelijke en geestelijke klachten van hebben gekregen, zelfs geïntimideerd en gekleineerd zijn. Plagge: “Wij herkennen ons niet in het kleineren en intimideren van het personeel. Anders dan in de brief aan de raad zijn noch de directeur, noch de locatieleiders, noch het bestuur hiervan eerder op de hoogte gesteld, wij kunnen het dan ook niet plaatsen. Het bestuur heeft wel aangegeven dat er nu een tijd is aangebroken waarin bestuur en directie meer directief zal zijn, aangezien overleg met personeel en GMR moeizaam verloopt. Het spreekt voor zich dat dit consequenties kan hebben voor de manier waarop het personeel de aansturing zal ervaren. Als er mensen zijn die zich niet veilig voelen dan kunnen ze in gesprek gaan met het bestuur of met de nieuwe interim directeur.”

“Ondanks het feit dat de GMR het vertrouwen heeft opgezegd zijn we nog steeds in gesprek met hen,” zegt de BC-voorzitter, maar de communicatie loopt niet soepel. Plagge: “De BC heeft de brief van de GMR waarin het vertrouwen is opgezegd ontvangen via een advocaat. De BC betreurt dit en wil graag in gesprek blijven met de GMR om door een open dialoog het verschil van inzicht op te lossen. Het inschakelen van een advocaat brengt hoge kosten met zich mee, mede omdat de GMR ook nog ondersteund lijkt te worden door Algemene Onderwijs Bond.“

Om aan draagvlak te werken werd begin dit jaar een bemiddelingsbureau ingeschakeld, dat voor de helft door de gemeente werd betaald. Plagge: “Het traject met bureau Alter is ingezet nadat is gebleken dat het niet mogelijk was om constructief in gesprek te geraken met de GMR. Het doel was om conform de uitspraak van de Geschillencommissie draagvlak te creëren en met elkaar uit de impasse te komen. De oorzaken van de onrust liggen diep, de BC heeft Alter ingeschakeld om te werken aan een betere samenwerking binnen OPO Ameland.” Halverwege het traject besloten de GMR en het grootste deel van de leerkrachten er niet mee verder te gaan. “Het traject met Alter is eenzijdig door GMR en leerkrachten opgezegd, ondanks het uitgesproken commitment op de eerste gezamenlijke bijeenkomst met Alter,” zegt een teleurgestelde BC-voorzitter, en: “De BC hoopt dat er een gezamenlijke oplossing komt en wil zich daar vol voor inzetten. Vooreerst is de BC niet van plan om een juridische procedure aan te spannen.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *