Hollumerduinen weer beplant

HOLLUM – De bodemsanering in de Hollumerduinen van de drie voormalige stortlocaties van de NAM boortoren uit de jaren 60, is afgerond. De vervuilde grond is afgevoerd en het gebied links en rechts van het Tromppad is heringericht. De bodemsanering is een gezamenlijk project van het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat. De herinrichting is gebaseerd op het Natuurherstelplan dat de provincie Fryslân als voorwaarde heeft gesteld. Het natuurherstel werd begeleid door ecoloog Johan Krol van Natuurcentrum Ameland.

De meest westelijke locatie is zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Het gebied is met helmgras beplant en bij de strandovergang is de fietsstalling teruggeplaatst. De andere twee stortlocaties, die oostelijk van het Tromppad liggen, zijn als kalkrijke natte duinvalleien ingericht, passend bij de doelstellingen zoals opgenomen in het Natura2000 Beheerplan Duinen Ameland.

Natuurontwikkeling

Kalkrijke natte duinvalleien zijn namelijk zeldzaam geworden door de aanleg van stuifdijken in de jaren 60. Veel dynamiek en natuur is daardoor verloren gegaan. Tegenwoordig wordt gekozen de buitenste duinen dynamisch te onderhouden.

Parnassia

Natte, kalkrijke duinvalleien trekken bijzondere dieren en planten aan. Krol hoopt dat de parnassia, geelhartjes en de groenknolorchis er wortel gaan schieten, al zou dat best eens jaren kunnen gaan duren.

Rugstreeppad

De waterpartijtjes zijn een mooi gebied voor rugstreeppad. Zij kunnen optimaal profiteren van de schone en heldere zoetwaterplasjes. Rugstreeppadden graven zich voor de winterslaap in en komen in deze tijd naar buiten. Krol heeft tien exemplaren uitgegraven en iets verderop in het gebied veilig uitgezet. Die rugstreeppadden kunnen meteen van de plasjes profiteren. De verwachting is ook dat er oeverzwaluwen een broedlocatie vinden in de steile wanden langs de afgravingen.

Waterveiligheid

Rijkswaterstaat meldt dat, ondanks de ontgravingen, het oorspronkelijke zandvolume behouden blijft. Rijkswaterstaat heeft sinds 2019 op het strand al een extra zandvoorraad beschikbaar, waarmee de buitenste duinen zijn verstevigd. Om te voldoen aan de beschermingsnorm tegen hoogwater is het ontstane tekort met Noordzeezand aangevuld.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *