Half miljoen voor Feugelpôlle

BALLUM – Behoud van de feugelpôlle op de Westerkwelder is halfweg. VROM stelt een half miljoen beschikbaar, de helft van wat nodig is voor een reddingsoperatie.

De feugelpôlle, een stuk kwelder waar tijdens het broedseizoen duizenden kokmeeuwen, noorse sterns, grote sterns, bontbekplevieren, en stormmeeuwen broeden, dreigt ten onder te gaan aan de oprukkende stroming van het Borndiep en afkalven van de kwelder. Menselijk ingrijpen zou dit proces kunnen keren. Tijdens de Schetsschuit in april vorig jaar – een bijeenkomst van diverse betrokken beheerders, belanghebbenden, natuurorganisaties en deskundigen die zich bogen over de redding van de feugelpôlle – werden alternatieven geschetst. Een combinatie van maatregelen – storten van kleischelpen, aanleggen van mossel- en oesterbanken, plaatsen van rijshouten dammen en een kleivulling – zou de kwelder kunnen redden.

Ankie Woudstra van de Waddenvereniging legt aan Deltacommissaris Wim Kuijken voor dat het project met de naam ‘Klimaatbuffer Zuidwest Ameland’ een proefproject kan worden met een voorbeeldfunctie voor het Deltaprogramma. Binnenkort wordt de startbijeenkomst van het project bijeengeroepen. Staatsbosbeheer neemt daarin het voortouw.

Kuijken is op uitnodiging van de regionale Stuurgroep Deltaprogramma Waddengebied op het eiland om de kustbescherming te bekijken en met mensen van gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat en natuurbeschermers te spreken over de kansen en bedreigingen voor het waddengebied en aanpassing van de kustbescherming aan de zeespiegelstijging. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *