Gemeente legt kwestie De Hagen uit

BALLUM – Gemeente Ameland legt de kwestie De Hagen nog eens op haar website uit en haakt er een heuse Vraag en Antwoord rubriek aan. Wethouder Will Bakema heeft op 3 april ontslag ingediend, zijn ontslagbrief lag op 6 april in Ballum op het bureau van de burgemeester. Sinds het vertrek van Bakema zorgt het resterende college, bestaande uit burgemeester Albert de Hoop, wethouder Nico Oud en wethouder Linda van der Deen, voor het dagelijks bestuur van de gemeente Ameland.

De gemeente: “In het belang van Ameland is het nu zaak voor de partijbesturen, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Ameland om een stabiele bestuursvorm te creëren tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.”

Twee informateurs zijn op pad gestuurd om te kijken hoe voor het komende jaar een werkbaar college is te vormen. Joop Lodewijks, voorzitter van het CDA, en Albert van Barneveld, voorzitter van de VVD, voeren gesprekken met alle fractievoorzitters. Maandag gaan de twee verder en schuiven ook de andere fractieleden aan. Lodewijks en Van Barneveld verwachten in het midden van komende week witte rook te kunnen presenteren.

Vraag en antwoord door de gemeente opgesteld:

Waar gaat de kwestie De Hagen over?

"Na vaststelling van het bestemmingsplan De Hagen in 2015, heeft de Afdeling van de Raad van State, naar aanleiding van een gestarte procedure door inwoners, de gemeenteraad opgedragen om binnen 16 weken de gebreken in het bestemmingsplan te herstellen." (Aanvulling PA: de gebreken betroffen twee punten die makkelijk te repareren waren geweest: De watercompensatie moest beter worden onderbouwd en het inrichtingsplan moest beter worden omschreven.)

"Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, conform de opdracht van de Afdeling. De gemeenteraad heeft op 6 februari, nadat op 30 januari van de aanwezige raadsleden evenveel stemmen voor als tegen waren en daarmee de stemmen staakten, uiteindelijk besloten om de reparatieopdracht niet uit te voeren en dus het bestemmingsplan niet gewijzigd vast te stellen." (Aanvulling PA: Op dezelfde agenda stond het verlenen van een krediet voor plan De Hagen. Door geen krediet te verlenen voor het plan was reparatie van het bestemmingsplan overbodig).

"Nadat voor het college van burgemeester en wethouders gebleken was dat de gemeenteraad een voor vernietiging vatbaar besluit had genomen, welke daarmee naar alle waarschijnlijkheid geen stand zou houden, heeft zij de consequenties hiervan juridisch uit willen zoeken en de gemeenteraad hiervan ook op de hoogte gesteld." (Aanvulling PA: Op 27 maart 2017 werd een en ander door het college uitgelegd in een besloten raadsbijeenkomst. Daar kwam zoveel onbekende informatie ter tafel dat enkele fracties in het rood schoten).

"De Raad van State is hiervan mondeling op de hoogte gebracht. Zij gaven daarbij aan dat de gemeenteraad de opdracht diende uit te voeren binnen de gestelde termijn. Na bekendmaking van het reeds genomen besluit was herstel niet meer mogelijk." (Aanvulling PA: Het college heeft de termijn laten verlopen. Het college dacht nog tijd te hebben na mondeling contact met de RvS. Ondertussen schuift wethouder Bakema de schuld in de schoenen van de raad, want de raad besloot immers het bestemmingsplan niet te repareren. Op 25 maart leek het er op dat het college nog een paar dagen respijt had, maar op 27 maart bleek dat niet het geval te zijn. RvS sloot het dossier en doet over zes weken na die laatste datum uitspraak.)

"Het college van burgemeester en wethouders heeft de geboden ruimte willen benutten om de gemeenteraad voor te leggen of de gemeenteraad het genomen besluit in stand hield, nadat de juridische consequenties bekend waren." (Aanvulling PA: fracties spreken van “Grove miskenning van de positie van de raad” (Piet IJnsen van ABA) en “Minachting van de raad” (Irma Marinus van PvdA), dat het college het besluit van de raad niet heeft doorgestuurd naar RvS. Bakema biedt excuses aan.)

"Hierbij zijn de 16 weken die geboden waren door de Raad van State overschreden, zonder dat het college van burgemeester en wethouders het besluit van de gemeenteraad van 6 februari bekend had gemaakt. De Raad van State heeft hierop de gemeenteraad geïnformeerd dat zij zelf tot een besluit over zou gaan. Dit wordt over 6 weken verwacht. Voor de meerderheid van de gemeenteraad was het niet tijdig bekend maken van het raadsbesluit aanleiding om een motie van wantrouwen voor te bereiden. Voordat deze is ingediend, heeft de heer Bakema zijn ontslag aangeboden." (Aanvulling PA: Burgemeester Albert de Hoop meldt dat hij het besluit van de raad voor vernietiging had kunnen voordragen. Dat heeft hij niet gedaan. Het college zat in een spagaat tussen ‘op de vingers worden getikt door de RvS en repareren van de omissie'. Daar is veel tijd overheen gegaan. Misschien wel teveel tijd, zegt de burgemeester op 3 april 2017. “Helaas moeten we constateren dat de RvS het laatste woord heeft. De Motie van Wantrouwen wordt niet ingediend omdat Bakema zelf al ontslag neemt. De voorzitter, burgemeester De Hoop, geeft de wethouder na de schorsing als eerste het woord en geeft Bakema daarmee de kans de motie overbodig te maken. Piet IJnsen: “Normaliter krijgt degene die de schorsing aanvraagt het woord. Dat is ons niet gegund.")

Hoe gaat de gemeente verder?

"Na het aftreden van de heer Bakema als wethouder is het aan de partijen om de ontstane leemte in te vullen. Het college van burgemeester en wethouders van Ameland gaat verder met burgemeester Albert de Hoop, wethouder Nico Oud (CDA) en wethouder Linda van der Deen (VVD). De portefeuille van de heer Bakema wordt verdeeld onder de overige collegeleden." (Aanvulling PA: Ameland’82 is des duivels. Jeppe Groenewold: “Alle twee de wethouders zijn schuldig” en “Als Bakema moet vertrekken dan trekken we de stekker uit de coalitie.” Burgemeester: “Persoonlijk is dit een drama voor Bakema.”)

Hoe wordt het vertrek van de heer Bakema vorm gegeven?

"Op donderdag 6 april is de schriftelijke ontslagbrief van de heer Bakema ontvangen. Hij heeft na zijn aankondiging in de raadsvergadering van maandag 3 april direct zijn werkzaamheden als wethouder neergelegd. In het kader van een goede overdracht van taken zal de heer Bakema tot woensdag 12 april in zijn overdracht voorzien. Zodat de continuïteit van het bestuur gewaarborgd zal zijn." (Aanvulling PA: De fractievoorziter van ABA wil dat Bakema per direct weg gaat en niet pas over een maand. Albert de Hoop: “De Motie van Wantrouwen is niet in stemming gebracht, want Bakema heeft zelf ontslag genomen.”

Komt er een nieuwe wethouder?

"Het is nog niet duidelijk of er een nieuwe wethouder komt. Partijen zijn nu aan zet om de impasse te doorbreken." (Aanvulling PA: André Tuil:”We hebben nog steeds twee wethouders. A’82 kan nog een wethouder leveren en dan kan Ameland nog bestuurd worden.” Of dit de uitkomst wordt van de besprekingen met de informateurs Lodewijks en Van Barneveld wordt komende week duidelijk.

Burgers dicussiëren volop over de kwestie. Suzanna Twickler geeft alvast haar advies: “Beter is het college in zijn geheel weg te sturen en dan kijken welk interim-bestuur een jaar kan waarnemen. Mijn advies is een zakenkabinet met Piet, Jeroen, Irma en André.”)

⇒ tik De Hagen in bij ZOEKEN om meer over deze kwestie te lezen

 lees hier Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *