Geld voor weidevogelbeheer

LEEUWARDEN – Het college van Gedeputeerde Staten stelt 60.000,- beschikbaar om het weidevogelbeheer in Fryslân te stimuleren. Agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor

extra bescherming van nesten en jonge vogels op gras- en maïsland. In de periode

van publicatie tot en met 17 mei 2010 kunnen hiervoor subsidieaanvragen worden

ingediend. De aanvraagperiode voor vervolgaanvragen loopt tot met 8 juni 2010.

De regeling maakt onderdeel uit van het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk

Gebied Fryslân.

De provinciale subsidieregeling ‘Vliegende euro’s’ is bedoeld als bescherming voor de grutto, tureluur, kievit, scholekster en akkervogels. Voor grasland geldt dat er minimaal 5 gruttonesten per deelnemend bedrijf of een aantal bedrijven gezamenlijk aanwezig moeten zijn. Wordt aan deze voorwaarde voldaan dan komen ook nesten van de tureluur en akkervogels (veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel en patrijs) in aanmerking.

Voor maïsland geldt dat per deelnemend bedrijf of een aantal bedrijven gezamenlijk

minimaal 2 gruttonesten en minimaal 20 nesten van de grutto, tureluur, kievit en scholekster samen aanwezig moeten zijn. Wordt aan deze voorwaarde voldaan dan kunnen één of meer nesten van de grutto, tureluur, kievit en scholekster tot een maximum van 50 ook meedoen.

De vergoeding voor de nesten op grasland is 60,- per nest. Op maïsland is dat 40,- per nest.

Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied Fryslân 2007-2013

In het Provinciaal Meerjarenprogramma staat beschreven welke doelen Gedeputeerde

Staten vanuit het bestaande provinciale beleid in het landelijk gebied wil realiseren,

voornamelijk op het gebied van landbouw, natuur, water, recreatie en

plattelandsontwikkeling. Ook bestaande afspraken met het rijk, bijvoorbeeld over de

realisering van de Ecologische Hoofdstructuur, zijn erin verwerkt.
Bron: Provincie Fryslân

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *